1
/4

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

PO WER 2014-2020 realizowany w okresie 2020-2022 - Aktualizacja - Aneks Nr1

unnamed


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2020r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada aktywizację zawodową 642 bezrobotnych (355K,287M) do 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym 20% ogółu uczestników projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotni i/lub osoby o niskich kwalifikacjach  zarejestrowane w PUP Gostynin, a 60% ogółu uczestników projektu to osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - należące do kategorii NEET.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym wynikającymi z opracowanych lub zaktualizowanych Indywidualnych Planów Działania. 348 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż z możliwością zwrotu kosztów przejazdu (128 osób w 2020r. i po 110 osób w latach 2021r/2022r.), 71 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (po 20 osób w latach 2020 i 2022 oraz 31osób w 2021r.), 30 bezrobotnym zostaną zorganizowane szkolenia będące odpowiedzią na zgłaszane indywidualne potrzeby (po 10 osób w każdym roku realizacji projektu) oraz 193 bezrobotnym zostanie przyznany bon na zasiedlenie (43 osoby w 2020r. i po 75 osób w kolejnych latach realizacji projektu).
         
Dodatkowo w 2020 roku w ramach projektu wsparciem objętych będzie 270 osóbpracujących (136K,134M) tj. pracownicy przedsiębiorstw art.15zzb, pracownicy organizacji pozarządowych art.15zze i przedsiębiorcy art.15zzc na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.)

O terminach prowadzonych naborów wniosków i uczestników do projektu będziemy informować odrębnie, każdorazowo na daną formę wsparcia z bieżącą datą ogłaszania naboru wraz z podaniem danych kontaktowych osób, które udzielą szczegółowych informacji.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim.
 
---------------------------
Wartość projektu EFS: 8 445 356,90PLN w tym dofinansowanie z UE 7 117 746,79PLN

z tego Wartość projektu PUP: 8 179 106,90PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00PLN
 
Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68

OSOBY BEZROBOTNE:

  • u doradcy klienta – II piętro (oferty stażu) – tel. 24/269-71-67/77
  • w pokoju nr 28 (szkolenia, bony na zasiedlenie) – tel. 24/269-71-78,
  • w pokoju 23 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel. 24/269-71-73

PRACODAWCY:

  • w pokoju nr 25 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24/269-71-76
 

Aktualizacja - RPO WM 2014-2020 realizowany w okresie 2019-2020 Aneks Nr 2

rpowm


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2019r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Projekt po uwzględnieniu zmian z 2020 roku zakłada aktywizację zawodową 366 bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, mężczyźni w wieku 30-49 lat. W latach 2019-2020 planujemy objąć wsparciem:
- co najmniej 127 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 8 osób z niepełnosprawnościami,
- co najmniej 83 osoby w wieku 50 lat i więcej.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 292 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż (137 osób w 2019r. i 155 osób w 2020r.), 66 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (36 osobom w 2019r. i 30 osobom w 2020r.), dla 8 osób bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia (3 osoby w 2019r. w ramach trójstronnych umów szkoleniowych i 5 osób w 2020r.w ramach szkoleń indywidualnych).

Dodatkowo w 2020 roku w ramach projektu wsparciem objętych będzie 137 osób pracujących (48K,89M) tj. pracownicy przedsiębiorstw art.15zzb, pracownicy organizacji pozarządowych art.15zze i przedsiębiorcy art.15zzc na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.)
 
O terminach prowadzonych naborów wniosków i uczestników do projektu będziemy informować odrębnie, każdorazowo na daną formę wsparcia z bieżącą datą ogłaszania naboru wraz z podaniem danych kontaktowych osób, które udzielą szczegółowych informacji.  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim.

---------------------------------
Wartość projektu PUP: 4 419 494,18PLN w tym dofinansowanie z UE: 3 535 595,34PLN
 
Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r.
                                          
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68

OSOBY BEZROBOTNE:

  • u doradcy klienta – II piętro (oferty stażu) – tel. 24 2697167; 24 2697177;
  • w pokoju nr 28 (szkolenia) – tel. 24 2697178,
  • w pokoju 23 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel. 24 2697173

PRACODAWCY:

  • w pokoju nr 25 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24 2697176

 

„Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920” – wystawa na stulecie zwycięstwa nad bolszewikami w Galerii Wisła.

Foto.1


Obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, będącej głównym starciem zbrojnym wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku w Płocku mają wymiar szczególny. Ich elementem jest również wystawa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920”, na którą harcerze zapraszają do Galerii Wisła.

Na 24 wielkoformatowych tablicach w narracyjny sposób, z wykorzystaniem reprodukcji archiwalnych dokumentów i fotografii, można zapoznać się z przebiegiem wojny polsko-bolszewickiej, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej i działań wojennych prowadzonych na Mazowszu w roku 1920.

Wystawa prezentuje wkład harcerek i harcerzy w zwycięstwo oraz sylwetki wybranych harcerskich bohaterów. Ekspozycja podkreśla również fenomen "orląt płockich” w harcerskich mundurach. Wśród odznaczonych przez Marszałka Piłsudskiego obrońców znaleźli się płoccy harcerze Jan Gołkowski, Stefan Górzyński, Klemens Jędrzejewski, czterokrotnie ranny Józef Kaczmarski, Wiktor Łebkowski, Stefan Łoś, Bohdan Maciejowski, Jan Wichrowski, Stanisław Wojciechowski, Jerzy Zapaśnik, oraz najmłodszy kawaler Krzyża Walecznych - jedenastoletni Tadzio Jeziorowski, uczeń płockiej Machowianki. Pośmiertnie odznaczeni zostali Antolek Gradowski i Stefan Zawidzki – przypomina harcmistrz Cezary Supeł komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Udział harcerzy w obronie Płocka, to tylko element ich udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Ponad 20 tysięcy członków Związku Harcerstwa Polskiego zgłosiło się do Armii Ochotniczej. Wiele oddziałów uzyskało prawo używania nazwy „harcerski”, jak 6. Ochotniczy Pułk Harcerski, a w dowód uznania dla zaangażowania i postawy tysięcy harcerzy w walce o niepodległość krzyż harcerski, który był jedyną cywilną odznaką dozwoloną do noszenia na mundurze wojskowym.

Wystawa „Harcerki i harcerze w obronie Ojczyzny. Rok 1920” została przygotowana przez Chorągiew Mazowiecką ZHP we współpracy z Wydawnictwem Marron, a jest współfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i będzie prezentowana na terenie całego kraju.

Od dziś można ją oglądać na parterze w Galerii Wisła, która poza typowymi dla takiego miejsca działaniami promocyjno-handlowymi - często prowadzi akcje mające aspekt edukacyjno-społeczny, stawiając sobie za cel ścisłe współdziałanie ze społecznością lokalną oraz poruszanie tematów i zagadnień ważnych dla mieszkańców Płocka.

---------------

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego jest terenową jednostką organizacyjną ZHP i skupia blisko 6.000 zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i okolicznych powiatów.

Historia Chorągwi sięga połowy lat dwudziestych ubiegłego wieku, a tradycje ruchu harcerskiego na Mazowszu sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej Chorągiew Mazowiecka kontynuowała swoją działalność w ramach Szarych Szeregów - konspiracyjnego ZHP, pod kryptonimem „Ul Puszcza”, obejmując swym obszarem tereny Mazowsza, które znalazły się w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Jawną działalność Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego wznowiła w roku 1945 r, a po okresie stalinowskim, odrodziła się w 1956 roku. W 1975 roku, w związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju Chorągiew Mazowiecka została i podzielona na chorągwie: Ciechanowską, Ostrołęcką, Płocką, Siedlecką i Radomską. Reaktywacja Chorągwi Mazowieckiej nastąpiła w marcu 1992 r.

Bohaterem Chorągwi jest Władysław Broniewski, urodzony w Płocku wybitny polski poeta i tłumacz, jeden z założycieli pierwszego płockiego zastępu skautowego, żołnierz Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego odznaczony krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych za walki w wojnie 1920 roku, kapitan II Korpusu Polskiego gen. Andresa.

Siedziba Chorągwi mieści się w Płocku w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej ul. Krótka 3a.


 

Porządek posiedzenia XX sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC8935


     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II
w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok 2019/2020 wraz z analizą finansową.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
7. Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie z działalności statutowej w roku szkolnym 2019/2020.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie dzierżawy niezabudowanych nieruchomości rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 65, 78/1, 103/4, 149/2, 190/4 i 190/5 obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna zapisanych w księdze wieczystej PL1G/00028836/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Powiatu Gostynińskiego odnośnie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
14. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Będzie boisko wielofunkcyjne przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

IMG 2460


W dniu dzisiejszym tj. 17 sierpnia 2020r. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentowanym przez Marszałka Województwa Adama Struzika na realizację inwestycji pn."Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym".Powiat Gostyniński uzyskał na realizację tego zadania maksymalne dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł. Projekt zakłada budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych, umożliwiających uprawianie wielu dyscyplin sportowych. Planowane przedsięwzięcie w znaczący sposób poprawi stan infrastruktury sportowej w tej szkole, która jako jedyna nie posiadała jeszcze boiska ze sztuczną nawierzchnią.