Informacje Powiatowe

IMG 4059 

Stanisława Augustyniaka przedstawiać nie trzeba. Jego bogaty dorobek artystyczny jest znany wielu osobom, gdyż niezwykle chętnie dzieli się „swoim dobrem” ze wszystkimi. Z zamiłowania rzeźbiarz ludowy i prawdziwy społecznik, aktywnie włączający się w każdą inicjatywę na rzecz dzieci i młodzieży, osób chorych i pokrzywdzonych przez los, starszych oraz z niepełnosprawnościami. Działania rzeźbiarza mają na celu przede wszystkim zachowanie tradycji i kultury naszego regionu, które Starosta wysoko sobie ceni. Wizyta jednego z przedstawicieli lokalnej grupy artystów ludowych u nowego starosty jest świetną okazją do nawiązania współpracy i omówienia możliwości wspierania kultury i sztuki w regionie. Starosta zadeklarował otwartość na wspólne inicjatywy. Wizyta ta była ważnym krokiem w nawiązaniu współpracy pomiędzy lokalnymi artystami a władzami powiatu.Podczas wizyty obecna była Pani Elżbieta Kijek Skarbnik Powiatu Gostynińskiego. Pan Stanisław ofiarował na dobry początek współpracy Staroście oraz Pani Skarbnik album obrazujący Jego twórczość.

foto 1 

 

Kiedy nowy starosta obejmuje urząd, zazwyczaj pierwsze jego działania skupiają się na zapoznaniu się z sytuacją w powiecie, spotkaniach z kluczowymi urzędnikami i przedstawicielami społeczności lokalnej oraz ustaleniu priorytetów działania na najbliższy czas.

Pierwszym krokiem w sprawowaniu funkcji Starosty Gostynińskiego Pana Andrzeja Krzewickiego oraz Wicestarosty Gostynińskiego Grzegorza Geislera było zapoznanie się z pracą poszczególnych pracowników i naczelników wydziałów, zapoznając się z nimi przy stanowiskach pracy i rozmawiając o zakresie czynności. Zapoznanie się z pracą poszczególnych pracowników i naczelników wydziałów jest procesem, który wymaga czasu, zaangażowania i otwartości na dialog. Dzięki temu nowy starosta może skutecznie zarządzać powiatem, uwzględniając specyfikę pracy każdego wydziału i potrzeby pracowników.

Powiat ma kluczową rolę w zakresie pomocy społecznej, koncentrując się na świadczeniu różnorodnych usług dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego też kolejnym krokiem w zapoznaniu się ze specyfiką pracy, była wizyta Starostów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, działających właśnie w tym obszarze, czyli: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Dom Dziecka oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność w zakresie pomocy społecznej na poziomie powiatu jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności, a starosta wraz z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi powiatu, koordynuje te działania.

Kolejnym obszarem działalności powiatu jest oświata. Powiat posiada szeroki zakres kompetencji w dziedzinie oświaty, które obejmują zarówno zarządzanie placówkami edukacyjnymi, jak i realizację polityki oświatowej na swoim terenie.

Główne obszary odpowiedzialności powiatu w zakresie oświaty:

 1. Prowadzenie szkół ponadpodstawowych:
  • Licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia.
  • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
 2. Prowadzenie placówek kształcenia zawodowego:
  • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  • Centra kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego.
 3. Placówki specjalne i ośrodki wychowawcze:
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii.
 4. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  • Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
  • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 5. Placówki kulturalne i sportowe związane z edukacją:
  • Internaty i bursy szkolne dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.
 6. Zarządzanie finansami oświatowymi.

W ramach poznania specyfiki pracy w obszarze oświaty Starosta Gostyniński złożył wizytę w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie. Są to placówki zapewniające wsparcie edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach.

Aktualnie w Specjalnym Ośrodku w Gostyninie prowadzone są prace przy budowie sali gimnastycznej przy szkole. Już  niebawem uczniowie szkoły będą mogli ćwiczyć i pokonywać swoje dysfunkcje rozwojowe w lepszych warunkach. W ramach inwestycji planowana jest nie tylko budowa zaplecza sportowego, ale również nowe pomieszczenia dydaktyczne.

W perspektywie najbliższych dni planowane są spotkania z Dyrektorami szkół podległych naszemu powiatowi oraz przedstawicielami społeczności lokalnych.

Wszystkie podjęte działania przez Starostę, mają na celu skuteczne i przynoszące wymierne korzyści dla powiatu zarządzanie.

Obraz1

          W dniu 16.05.2024 zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji praktyk zawodowych dla kierunku TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ. Nauka w technikum aranżacji wnętrz to fascynująca podróż przez świat projektowania i aranżacji przestrzeni.  

         Program obejmuje naukę kolorystyki, materiałów wykończeniowych, oświetlenia i ergonomii. Będziemy korzystać z różnych narzędzi projektowych, ucząc się rysunku technicznego i obsługi programów komputerowych.Zależy nam też, aby nasi uczniowie wiedzę teoretyczną wykorzystywali w praktyce, zrealizujemy to poprzez uczestnictwo w projektach indywidualnych i grupowych. Duży nacisk kładziemy też na udział młodzieży w wystawach, targach gdzie będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Nauka obejmuje również zagadnienia związane z historią sztuki i wzornictwa.

      Podsumowując, nauka w naszym technikum  to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w branży projektowania i aranżacji przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych czy użyteczności publicznej.
Partnerem Gostynińśkiego Centrum Edukacyjnego w realizacji podstawy programowj - praktyk zawodowych będzie firma BUDROX.

     Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o. o powstało w 1988 roku. Firma specjalizuje się w budownictwie ogólnym, przemysłowym oraz energetycznym. W swoim portfolio posiada również realizację inwestycji deweloperskich oraz z sektora użyteczności publicznej. Od 1998 roku PBO i ZTZ "BUDROX" jest również producentem płyt styropianowych. Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą (blisko 100 osobową), oraz nowoczesnym sprzętem budowlanym i transportowym. Współpracuje z wieloma dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branż z całej Polski. Wieloletnia działalność na rynku budowlanym pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia i wypracowania metod zapewniających rzetelne, terminowe oraz profesjonalne wykonanie podjętych zobowiązań inwestycyjnych.

Wojciech Kiełbasa

Obraz2

Obraz3

1a

 

            W dniu 16.05.2024r roku w obecności Starosty Gostynińskiego Andrzeja Krzewickiego, Wicestarosty Gostynińskiego Grzegorza Geislera, Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego, Barbara Komar Radnej Powiatu Gostynińskiego obecnej kadencji oraz zaproszonych gości: Teresy Russek, Wiesława Wojtalewicza Radnych Powiatu Gostynińskiego poprzedniej kadencji, Tomasza Klimczaka – Wójta Gminy Pacyna oraz przedstawiciela Wykonawcy PRD Gostynin S.A. Piotra Andrzejewskiego, komisja dokonała odbioru robót częściowych zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice”. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku 1,6km od miejscowości Sejkowice do miejscowości Czarnów. Całkowity koszt zadania to 2.207.850,00 zł.. Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.324.710,00 zł 

                W tym samym dniu komisja dokonała odbioru robót częściowych zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień” w m. Rybie gmina Pacyna oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w m. Lipińskie i Lwówek gmina Sanniki. W zakres zadania wchodzi: poszerzenie jezdni do 6m na odcinkach o łącznej długości 3,1km, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m, wykonanie zjazdów wraz z przepustami. Łączny koszt inwestycji wynosi 4 523 602,28zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 575 290,00zł. Odbiór robót dotyczył odcinka drogi Rybie – Nowy Kamień.

2

3

3a

45

6

 

 

7

9

10

11

IMG 3837

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję II Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gostynińskiego, w tym Przewodniczącego i członków.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gostynińskiego.
 11. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 12. Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2024.
 15. Przyjęcie protokołu z LXI sesji VI kadencji oraz I sesji VII kadencji Rady Powiatu Gostynińskiego.
 16. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 17. Zakończenie obrad.