Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Nieodpłatna Pomoc Prawna

PRAWNA POMOC

 
       Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.
      
      Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 9.00 w formie pisemnej, w języku polskim, na obowiązującym formularzu ze wszystkimi załącznikami określonymi w ogłoszeniu, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- nazwę i adres Oferenta, numer telefonu oraz nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu,
- nazwę zadania: "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku".
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

Uchwała Nr 489/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Karta oceny formalnej

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Zbiorcze zestawienie punktacji oceny merytorycznej

Klauzula informacyjna

Formularz oferty

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze 22.10.2021r.

Zbiorcze 22 10 21

Ostrzeżenie meteorologiczne silny wiatr 22.10.2021r.

22 10 21

XXX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

20211021 154817 05 2

 

W dniu 21 października 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego na XXX Sesji przyjęła:

 • Informację Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
  o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 • Informację Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

oraz podjęła uchwały:

 1. Nr XXX/187/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Sannikach, gmina Sanniki, oznaczonej jako działki numer 312/12 i 373/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki
 2. Nr XXX/188/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".
 3. Nr XXX/189/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska.
 4. Nr XXX/190/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznejw Gostyninie poprzez zmianę siedziby poradni.
 5. Nr XXX/191/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu gostynińskiego 2021 -2024”.
 6. Nr XXX/192/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Nr XXX/193/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 rok.
 8. Nr XXX/194/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024.

Zuzanna Baranowska-Lemmen wyróżniona przez Marszałka Województwa mazowieckiego

FB IMG 1634577681440
 

 
   W poniedziałek 18 października odbyła się uroczysta Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2021 w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Uroczystość była okazją do wręczenie nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich, liderek wiejskich, regionalnych producentów. Ponadto doceniono najlepsze inicjatywy podejmowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Marszałek Adam Struzik, członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska oraz radny Leszek Przybytniak. 
– Każda z osób, które mogliśmy dziś nagrodzić, przyczynia się do rozwoju swojej małej ojczyzny, integrowania mieszkańców i dbania o dziedzictwo kulturowe. Gala, podczas której wręczyliśmy nagrody regionalnym producentom, kołom gospodyń wiejskich i sołectwom, pokazuje, że tereny wiejskie na Mazowszu tętnią życiem i rozwijają się w wielu dziedzinach – powiedział marszałek Adam Struzik.
Mieszkanka naszego powiatu pani Zuzanna Baranowska-Lemmen została uhonorowana przez marszałka Adama Struzika wyróżnieniem w konkursie KSOW na najaktywniejszą liderkę wiejską województwa mazowieckiego 2021. Pani Zuzanna jest prezesem Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej, sołtysem sołectwa Klusek, prezesem Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Kluska oraz przewodniczącą KGW w Klusku. 
 
 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...