Informacje Powiatowe

W dniu 15 lutego 2024r odbyła się LIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje:

 1. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie z działalności Centrum oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Gostyninie za 2023 r.

podjęła uchwały:

Nr LIX/331/2024  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Nr LIX/331/2024  zmieniającej Uchwałę Budżetową  Powiatu Gostynińskiego na rok 2024.

 

 

 

 

 

2a

       Za nami jubileusz 90-lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przypadający w 25 rocznicę istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego. W jedności z pacjentami i z okazji Światowego Dnia Chorego uroczystość została połączona z otwarciem zmodernizowanego Pawilonu na terenie Zespołu. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dającego świadectwo tego, jak wiele pomocy otrzymują od personelu Zespołu. Przybyłych gości przywitała Dyrektor Zespołu – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Marszałek  Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pani Katarzyna Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych na czele z ks. Dziekanem Andrzejem Rutkowskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych podmiotów leczniczych. Program uroczystości zawierał: projekcję prezentacji, podsumowującej funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz ukazującej największe inwestycje realizowane w tym czasie, dzięki wsparciu #SejmikuWojewództwaMazowieckiego oraz #UE.- wystąpienia gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pani Katarzyny Dubielak oraz Pani dr Barbary Konarskiej Pabiniak- występ artystyczny. - poświęcenie budynku przez ks. Jakuba Kępczyńskiego-Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Diecezjalnego Duszpasterza Apostolstwa Chorych.- uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie pawilonu. Drugą część uroczystości stanowił poczęstunek dla pracowników szpitala oraz zaproszonych gości. Zespół wraz z pracownikami otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania z podziękowaniami za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów opieki zdrowotnej na Mazowszu.

Współorganizatorem uroczystości był #SamorządWojewództwaMazowieckiego

1a

3a

 

 

DSC 0412

         W dniu 15 lutego 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin-Skrzany-Naowa Wieś”. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek –Skarbnika Powiatu Gostynińskiego, podpisali umowę z przedstawicielami wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót  Drogowo-Budowlanych  S.A - Piotrem Andrzejewskim i Dariuszem Michalakiem. Całkowity koszt inwestycji to 771 160,80 zł przy dotacji z Gminy Gostynin 15,71℅. Roboty prowadzone będą na odcinku  ok. 1,86 km a w zakres inwestycji wchodzi:- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową-dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej - grubość po zagęszczeniu 4 cm.

DSC 0381

 

DSC 0389

 

 • KIEDY

  16 lutego 2024 (piątek)

  godz 10:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Gostynińskie Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39,godz. 10.00 , Teren byłej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo”, ul. Zazamcze 26, godz. 11.15.

  09-500 Gostynin

 • AKREDYTACJE MEDIÓW

  • zapisy od 15 lutego 2024 (czwartek) godz. 14:45
  • zapisy do 15 lutego 2024 (czwartek) godz. 20:00

  Wejście dla dziennikarzy głównym wejściem szkoły w godzinach 09:00-09:30.

  Wjazd na parking główny i instalacja wozów transmisyjnych na wystąpienie w godzinach 08:30-09:00.

  ZAPISZ SIĘ

W piątek (16 lutego br.) o godz. 10.00 w Gostyninie, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej weźmie udział w uroczystości ślubowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

mon

W programie prasowym:
10:00 – rozpoczęcie uroczystości
10:50 – prezentacja wirtualnej strzelnicy (tylko foto)
11.15 – wystąpienie dla mediów na terenie oferowanym wojsku

Informacji nt. wydarzenia udziela mjr Marta Karcz, Centrum Operacyjne MON, tel. 727 015 928.

Zapraszamy do udziału media. Akredytacje przyjmujemy za pośrednictwem systemu Pressroom w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20.00, 15 lutego br.

***

Oddział Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym został utworzony 1 września 2023 w Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Zostało zrekrutowanych 26 uczniów. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jednostką patronacką jest 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego – jednostka ta zapewnia realizacje programu dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie Oddziału zostali wyposażeni w indywidualny pakiet wyposażenia - m. in. mundury (zgodne ze specyfikacją techniczną). W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym została również zlokalizowana Strzelnica Wirtualna – pozyskana w ramach projektu” Strzelnica w powiecie”.

***
Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie OPW (Oddziałów Przygotowania Wojskowego). O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie OPW ubiegać się może organ prowadzący szkołę zgodnie art. 28a ust. 6 ustawy o Prawie oświatowym.

W OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez jednostkę patronacką w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, który odbywa się na początku ostatniego roku nauki.

Absolwent OPW może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego za co otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.
Obecnie na terenie naszego w kraju projekt OPW realizuje 376 szkół ponadpodstawowych w 983 klasach, co daję liczbę 25 810 uczniów.

1W dniu 12 lutego na godzinie wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym odbyło się  kolejne seminarium „Sztuczna inteligencja w teorii i praktyce”, realizowane w  cyklu ,,Zbliżenia", integrujące społeczność szkoły z instytucjami kulturalnymi i środowiskiem naukowym.

Zorganizował je Samorząd Uczniowski pracujący pod kierunkiem pani Barbary Wiktorskiej. Prelegentami byli: Michał Tyrolski - badacz sztucznej inteligencji na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent  Liceum oraz Agata Jezierska i Tomasz Topczewski - pracownicy działu upowszechniania i promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Swoją obecnością zaszczycili nas również:  Magdalena Krupińska – z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz Małgorzata Smyczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców naszego Liceum, jak również zaproszeni wraz z opiekunami uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej w Solcu i Emilianowie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.

Spotkanie miało na celu przybliżenie  zjawiska sztucznej inteligencji Al i praktycznego jej wpływu na mechanizmy życia społecznego, zawodowego, na działania ludzi oraz podejmowanie decyzji. Inicjację w proces oswajania się ze sztuczną inteligencji mamy już za sobą!

Bogatsi o nową wiedzę możemy teraz skuteczniej się uczyć i realizować swoje pomysły. 

Iga Krawczyk, przewodnicząca Samorządu Szkolnego

2

4

3