1
/4

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

XXI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego - proponowany porządek posiedzenia.

 DSC8935


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020r.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2020 r.
 7. Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 13. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 14. Zakończenie obrad.

-------------------------

Wersja elektroniczna plik jpg >>> 

 

DPS w Czarnowie dziękuje za pomoc!!!

DPS


PODZIĘKOWANIE

 

Dyrekcja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie pragnie serdecznie podziękować za udzielone wsparcie wszystkim osobom z firm prywatnych oraz instytucji samorządowych i rządowych, które przyczyniły się do wygaszenia ogniska zakażenia COVID-19 w naszej placówce w Gostyninie.

Jesteśmy wdzięczni za wkład i zaangażowanie w walce z epidemią, za przekazane dary w postaci środków ochrony indywidualnej oraz skierowania kadry pielęgniarskiej do opieki nad naszymi mieszkańcami.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników zatrudnionych w naszej placówce, którzy nie pozostali obojętni na losy mieszkańców i pełnili swoje obowiązki w trudnych warunkach, przyczyniając się do zwalczenia ogniska wirusa SARS-CoV-2.

Nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

yacht 5427299 1920

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie informuje, iż od 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy  z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (Dz.U.2020.1500), dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości większej niż 7,5 m do długości 24 m  lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.

Na podstawie ww. ustawy obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej  niż 7,5 m i do długości 24 m ,lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca   klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów oraz właściwy związek sportowy tj. Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line, w systemie teleinformatycznym REJA24 przy wykorzystaniu Aplikacji Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl lub w formie papierowej składając wniosek osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa pok. 113 lub 111, ul. 3 Maja 43B, 09-500 Gostynin.

Wnioski do pobrania https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Czas wydania dokumentu rejestracyjnego wynosi – 30 dni.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – określa wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o:

 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 2.  zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego;
 3.  wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego;
 4.  wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1–3, pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

Za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 4, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.


Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

 

Drugi przypadek ASF u dzika na terenie powiatu plockiego

asfdzik2

Zaproszenie PŚDS w Gostyninie

pśds


 Zastanawiasz się czasem, co mógłbyś robić w wolnym czasie ?

Jak mógłbyś pomóc swoim rodzicom bądź bliskim, którzy spędzają czas w domu?

Jak pomóc rozwinąć zainteresowania bądź utrwalić zdobytą w życiu wiedzę?

Jak zachować sprawność ciała i umysłu?

Zajęcia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy

mogą być odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania.

Jeśli miałbyś jeszcze jakieś to chętnie na nie odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca.

------------------------------------------

Adres: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Ul. Ozdowskiego 1a

09-500 Gostynin

Telefon: 24 369 69 70

Kom: 602 239 858