DSC9775


         Wydział Komunikacji w Gostyninie znajduje się przy ulicy 3 Maja 43B. Do obowiązków tego ważnego ogniwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie należy min: wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów, kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz wpisywanie do dowodu rejestarcyjnego terminu badania technicznego, generowanie profilu kandydata na kierowcę, wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy. W okresie od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r r. w wydziale komunikacji odbyły się następujące działania. 

Rejestracja Pojazdów.

We wskazanym wyżej okresie:

 • przerejestrowano i zarejestrowano ponad 115 pojazdów,
 • wydano 144 dowodów rejestracyjnych stałych,
 • przyjeto i odnotowano 141 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowano 9 pojazdów.

Ponadto na bieżąco akta wyrejestrowanych i ubytych pojazdów są przygotowywane i przekazywane do archiwum. We wskazanym czasie liczba tych akt wyniosła ok. 70 szt.

Na bieżąco proawadzone sa postępowania z zakresu rejestracji pojazdów i spraw z tym związanych.

 W danym okresie przygotowano i dostarczono 39 zawiadomień o wszczęciu postepowania i wydano 25 decyzji w zakresie nieterminowych zgłoszeń zbycia lub nieterminowej rejestracji pojazdu.

Uprawnienia do kierowania pojazdami.

We wskazanym okresie:

 • wydano 27 praw jazdy,
 • wydano 2 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydano 12 profili kandydata na kierowcę i 3 profile kierowcy zawodowego,
 • wykonano 7 wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy,

Sprawy pozostałe.

 • przeprowadzono licytację ustną pojazdu przejętego przez Powiat Gostyniński na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.
 • przygotowano i przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu wniosek o przekazanie dopłaty do przewozów autobusowych za miesiąc maj 2024 roku,
 • na wniosek strony wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy dla 1 przedsiębiorcy,
 • przeprowadzono kontrolę 2 przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • przygotowano i udzielono odpowiedzi Wojewodzie mazowieckiemu o liczbie oraz długości linii komunikacyjnych, które zostały zlikwidowane w latach 1999 – 2024,
 • wydano 1 zaświadczenie i 1 wypis do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.