Starostwo Powiatowe Gostynin 2

 

    W dniu pierwszego grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyninie odbyło się spotkanie inspektorów WIORiN w Warszawie Oddziału w Płocku ze Starostą Gostynińskim Panem Arkadiuszem Boruszewskim oraz pracownikiem Wydziału Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych. W trakcie spotkania inspektorzy omówili zakres wykonanych zadań w obszarze ochrony roślin  i nasiennictwa na terenie Powiatu Gostynińskiego. Odnośnie produkcji zdrowej żywności przedstawiono pozytywne wyniki badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i kontroli ich stosowania. Omówiono wyniki badań  na obecność pozostałości środków ochrony w pobranych przez inspektorów próbach warzyw i owoców, w których nie stwierdzono w ogóle pozostałości środków ochrony roślin lub występowanie w nieznacznych ilościach nieprzekraczających najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP). Szczególną uwagę zwrócono na występujące w ostatnich latach zagrożenia występowania w płodach rolnych przekroczeń   (NDP) najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków. Na terenie  Powiatu  Gostynińskiego występuje różnorodna produkcja nasienna, głównie roślin rolniczych, co daje możliwość producentom żywności stosowania kwalifikowanego, zdrowego materiału siewnego. Nie stwierdzono także występowania roślin modyfikowanych genetycznie. Na terenie powiatu prowadzony jest nadzór fitosanitarny, w ramach, którego kontrolowana jest zdrowotność roślin rolniczych i leśnych, pobierane są próby roślin i gleby na obecność określonych przepisami agrofagów. Teren Powiatu Gostynińskiego stanowi malownicze i czyste środowisko naturalne, to region występowania licznych jezior, w znacznym stopniu pokryty lasami, stąd zainteresowanie władz powiatu i jego mieszkańców utrzymaniem nieskażonego środowiska i produkcją zdrowej żywności.