Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

POD RĘKĄ

Konsultacje Społeczne

megaf


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zarząd Powiatu Gostynińskiego podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu

 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
NA LATA 2021 -2024
Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2025-2028

 

i przekazuje ww. projekt do konsultacji społecznych.

 

 

Projekt Programu dostępny jest w elektronicznej na stronie: http://bip.gostynin.powiat.pl/  w zakładce „Ochrona środowiska” oraz w wersji papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 b, I piętro, pok. 112, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 - 15.30.

 

Uwagi można składać w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości tj. od 1 września 2021 roku do 21 września 2021 roku włącznie.

 

Projekt Programu

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

 


 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Ogłoszenie

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

 1.      Cel konsultacji i zasięg terytorialny

 Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu gostynińskiego.

  2.      Przedmiot konsultacji

 Projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

  3.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 Konsultacje trwają od dnia 2 września 2021r. do 17 września 2021r.

  4.      Forma konsultacji

 Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa i na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, a w wersji papierowej w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13. 

 

Opinie i uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

 a) przesłać drogą elektroniczną na adres: i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 b) przesłać drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500   Gostynin,

 c) przekazać osobiście do Biura Obsługi, lub do pok. nr 4 - w siedzibie Urzędu przy  ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 

                 Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 17 września 2021r. nie będą rozpatrywane.

 
 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Staroście Gostynińskiemu
w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas konsultacji nie są wiążące.

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

  Komórka organizacyjna i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych: Wydział Promocji i Rozwoju - Izabela Ślusarska

 

 

Projekt programu współpracy

Formularz konsultacyjny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

 


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027

 

27 lipiec 2021 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027 w Powiecie Gostynińskim. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów w sferze społecznej w powiecie gostynińskim.

 

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia  16 sierpnia 2021 roku drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin.

 

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Uchwała

 

Projekt dokumentu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2027

 

Formularz do pobrania na stronie: http://www.pcprgostynin.eu

 


 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021–2025 w Powiecie Gostynińskiego.

 

27 lipiec 2021 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021–2025 w Powiecie Gostyniński,. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów w sferze społecznej w powiecie gostynińskim.

 

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia 16 sierpnia 2021 roku drogą elektroniczną na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin.

 

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uchwała

 

Projekt dokumentu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021 – 2025 w Powiecie Gostynińskim

 

 

Formularz do pobrnia na stronie: http://www.pcprgostynin.eu

 

 


Konsultacje społeczne

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu.

 

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać za pomocą Formularza konsultacji projektu Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027 do dnia 22 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

 

 1. Uchwała Nr 435/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

 2. Projekt Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

 3. Formularz w wersji pdf .

 

Uchwała i Projekt Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

Formularz w wersji pdf .

 


 

 

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu.

Uwagi do konsultowanego projektu należy zgłaszać za pomocą Formularza konsultacji projektu Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027 do dnia 22 czerwca 2021 roku drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr 435/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

 2. Projekt Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2021 – 2027.

 3. Formularz w wersji pdf .

 

Powiat BIP

bip2

R O D O

RODO jpeg

 


 

KLAUZULA

 

INFORMACYJNA

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie,


adres: ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel.: 24 236 79 81.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ., tel.: 24 236 79 87.


3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie:


 • art.6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. wykorzystania prywatnego nr telefonu w celu kontaktu lub zgoda na wizerunek w celu promocji powiatu);

 • art.6 ust. 1 lit. b w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu zawarcia umowy z kontrahentami, pracownikiem);

 • art.6 ust. 1 lit. c RODO, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa;

 • art.6 ust1 lit. e RODO, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).


5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Stawki 2/, w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.


8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może zostać cofnięta w dowolnym momencie (pisemnie na adres Administratora lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )


9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PRAWNA POMOC


 

 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 8 października 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

08.10.2021 r.

piątek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

Plik do pobrania w PDF

06.10.2021r.

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniach: 6, 12 i 13 października 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Radca prawny

Alicja Korkosz

06.10.2021 r.

środa

11.30-15.30

Adwokat

Piotr Ogłodziński

12.10.2021 r.

wtorek

11.30-15.30

Adwokat

Roman Konieczny

13.10.2021 r.

środa

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

 

Plik do pobrania w PDF

06.10.2021r.

 

 


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniu 5 października 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

    05.10.2021 r.

wtorek

11.30-15.30

       

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

 

                                                                                    Starosta Gostyniński

 

                                                                              /-/ Arkadiusz Boruszewski

05.10.2021r.

 


 

Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

539 522 155

IV kwartał  2021 r.

                                                                       

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Radca Prawny Alicja Korkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

04.10.2021r.,           11.10.2021r.,             18.10.2021r.,           25.10.2021r.,       08.11.2021r.,           15.11.2021r.,       22.11.2021r.,           29.11.2021r.,       06.12.2021r.,           13.12.2021r.,       20.12.2021r.,           27.12.2021r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

05.10.2021 r.,               12.10.2021 r., 19.10.2021 r.,               26.10.2021 r., 02.11.2021 r.,               09.11.2021 r.,

16.11.2021 r.,               23.11.2021 r.,

30.11.2021 r.,               07.12.2021 r.,

14.12.2021 r.,               21.12.2021 r.,

28.12.2021 r.,

Wtorek

13.10.2021r.,          27.10.2021r., 10.11.2021r.,          24.11.2021r.,               08.12.2021r.,         15.12.2021r.,

22.12.2021r.,             

Środa

Adwokat Roman Konieczny

Nieodpłatna pomoc prawna

06.10.2021r.,         20.10.2021r.,               03.11.2021r.,         17.11.2021r.,               01.12.2021r.,        29.12.2021r.,

Środa

11.30-15.30

07.10.2021 r.,               14.10.2021 r.,

21.10.2021 r.,               28.10.2021 r.,

04.11.2021 r.,               18.11.2021 r.,

25.11.2021 r.,               02.12.2021 r.,

09.12.2021 r.,               16.12.2021 r.,

23.12.2021 r.,               30.12.2021 r.,

Czwartek

01.10.2021 r.,               08.10.2021 r., 15.10.2021 r.,               22.10.2021 r.,

29.10.2021 r.,               05.11.2021 r.,

12.11.2021 r.,               19.11.2021 r.,

26.11.2021 r.,               03.12.2021 r.,

10.12.2021 r.,               17.12.2021 r.,

24.12.2021 r.,               31.12.2021 r.,

Piątek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

 

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

Plik do pobrania w PDF

29.09.2021r.

 

 

Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

tel. 539 522 155

IV kwartał  2021 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Doktor nauk prawnych, mediator Małgorzata Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

04.10.2021 r.,         11.10.2021 r.,             18.10.2021 r.,         25.10.2021 r.,       08.11.2021 r.,         15.11.2021 r.,       22.11.2021 r.,         29.11.2021 r.,       06.12.2021 r.,         13.12.2021 r.,       20.12.2021 r.,         27.12.2021 r.,

Poniedziałek

7.30-11.30

Magister prawa Paulina Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

05.10.2021 r.,         12.10.2021 r., 19.10.2021 r.,         26.10.2021 r., 02.11.2021 r.,         09.11.2021 r.,

16.11.2021 r.,         23.11.2021 r.,

30.11.2021 r.,         07.12.2021 r.,

14.12.2021 r.,         21.12.2021 r.,

28.12.2021 r.,

Wtorek

7.30-11.30

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

06.10.2021 r.,       13.10.2021 r.,

20.10.2021 r.,       10.11.2021 r.,

24.11.2021 r.,       08.12.2021 r.,

15.12.2021 r.,       22.12.2021 r.,

29.12.2021 r.,

Środa

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

27.10.2021 r.,       03.11.2021 r.,

17.11.2021 r.,       01.12.2021 r.,

Środa

7.30-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

07.10.2021 r.,       21.10.2021 r.,

28.10.2021 r.,       04.11.2021 r.,

18.11.2021 r.,       25.11.2021 r.,

02.12.2021 r.,       09.12.2021 r.,

23.12.2021 r., 

Czwartek

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

14.10.2021 r.,       16.12.2021 r.,

30.12.2021 r.,

Czwartek

7.30-11.30

Adwokat, doradca obywatelski Michał Rozkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

01.10.2021 r.,      15.10.2021 r.,

05.11.2021 r.,       19.11.2021 r.,

03.12.2021 r.,       17.12.2021 r.,

31.12.2021 r.,

Piątek

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

08.10.2021 r.,       22.10.2021 r.,

29.10.2021 r.,       12.11.2021 r.,

26.11.2021 r.,       10.12.2021 r.,

24.12.2021 r.,

Piątek

7.30-11.30

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

 

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego - www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie - bip.gostynin.powiat.pl
w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

Plik do pobrania w PDF

29.09.2021r.


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 29 września 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Doktor nauk prawnych, mediator

Małgorzata Panek

29.09.2021 r.

środa

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

Plik do pobrania w PDF

28.09.2021r

 


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 23 września 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

23.09.2021 r.

czwartek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 
23.09.2021r.

 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniach: 7, 9, 14 i 15 września 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

07.09.2021 r.

7.30-11.30

Magister prawa

Paula Skórska

09.09.2021 r.

7.30-11.30

Magister prawa

Paula Skórska

14.09.2021 r.

7.30-11.30

Doktor nauk prawnych, mediator

Małgorzata Panek

15.09.2021 r.

7.30-11.30

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

Plik do pobrania w PDF

 

06.09.2021r.

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniach 19 i 20 lipca 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Magister prawa

Paula Skórska

19.07.2021 r.

poniedziałek

7.30-11.30

20.07.2021 r.

wtorek

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

  Plik do pobrania w PDF

 

Harmonogram dyżurów

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

539 522 155

III kwartał 2021 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Adwokat Roman Konieczny

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

07.07.2021 r.,              21.07.2021 r., 04.08.2021 r.,              18.08.2021 r.,           01.09.2021 r.,              15.09.2021 r.,             

Środa

11.30-15.30

02.07.2021 r.,               09.07.2021 r., 16.07.2021 r.,               23.07.2021 r., 30.07.2021 r.,               06.08.2021 r.,

13.08.2021 r.,               20.08.2021 r.,

27.08.2021 r.,               03.09.2021 r.,

10.09.2021 r.,               17.09.2021 r.,

24.09.2021 r.,

Piątek

Adwokat Piotr Ogłodziński

Nieodpłatna pomoc prawna

 

01.07.2021 r.,               08.07.2021 r.,             15.07.2021 r.,               22.07.2021 r.,       29.07.2021 r.,               05.08.2021 r.,       12.08.2021 r.,               19.08.2021 r.,       26.08.2021 r.,               02.09.2021 r.,       09.09.2021 r.,               16.09.2021 r.,

23.09.2021 r.,               30.09.2021 r.,

Czwartek

11.30-15.30

Radca Prawny Alicja Korkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

 

05.07.2021 r.,               12.07.2021 r., 19.07.2021 r.,               26.07.2021 r.,

02.08.2021 r.,               09.08.2021 r.,

16.08.2021 r.,               23.08.2021 r.,

30.08.2021 r.,               06.09.2021 r.,

13.09.2021 r.,               20.09.2021 r.,

27.09.2021 r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

06.07.2021 r.,               13.07.2021 r.,

20.07.2021 r.,               27.07.2021 r.,

03.08.2021 r.,               10.08.2021 r.,

17.08.2021 r.,               24.08.2021 r.,

31.08.2021 r.,               07.09.2021 r.,

14.09.2021 r.,               21.09.2021 r.,

28.09.2021 r.,

Wtorek

14.07.2021 r.,               28.07.2021 r.,               11.08.2021 r.,               25.08.2021 r.,               08.09.2021 r.,               22.09.2021 r.,

29.09.2021 r.,

Środa

 

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel.  539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

  Plik do pobrania w PDF

 


 

Harmonogram dyżurów

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

tel. 539-522-155

III kwartał 2021 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Doktor nauk prawnych, mediator Małgorzata Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

05.07.2021 r.,      12.07.2021 r., 19.07.2021 r.,      26.07.2021 r.,

02.08.2021 r.,      09.08.2021 r.,

16.08.2021 r.,      23.08.2021 r.,

30.08.2021 r.,      06.09.2021 r.,

13.09.2021 r.,      20.09.2021 r.,

27.09.2021 r.,

Poniedziałek

7.30-11.30

Magister prawa Paulina Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

06.07.2021 r.,       13.07.2021 r.,

20.07.2021 r.,       27.07.2021 r.,

03.08.2021 r.,       10.08.2021 r.,

17.08.2021 r.,       24.08.2021 r.,

31.08.2021 r.,       07.09.2021 r.,

14.09.2021 r.,       21.09.2021 r.,

28.09.2021 r.,

Wtorek

7.30-11.30

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

07.07.2021 r.,       14.07.2021 r.,

28.07.2021 r.,       11.08.2021 r.,

25.08.2021 r.,       08.09.2021 r.,

15.09.2021 r.,       22.09.2021 r.,

29.09.2021 r.,

Środa

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

21.07.2021 r.,       04.08.2021 r.,

18.08.2021 r.,       01.09.2021 r.,

Środa

7.30-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

01.07.2021 r.,       15.07.2021 r.,

22.07.2021 r.,       29.07.2021 r.,

05.08.2021 r.,       12.08.2021 r.,

19.08.2021 r.,       26.08.2021 r.,

02.09.2021 r.,       09.09.2021 r.,

23.09.2021 r.,

Czwartek

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

08.07.2021 r.,       16.09.2021 r.,

30.09.2021 r.,

Czwartek

7.30-11.30

Adwokat, doradca obywatelski Michał Rozkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

09.07.2021 r.,       23.07.2021 r.,

06.08.2021 r.,       20.08.2021 r.,

03.09.2021 r.,       17.09.2021 r.,

Piątek

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

02.07.2021 r.,       16.07.2021 r.,

30.07.2021 r.,       13.08.2021 r.,

27.08.2021 r.,       10.09.2021 r.,

24.09.2021 r.,

Piątek

7.30-11.30

 

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539-522-155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego - www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie - bip.gostynin.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

  Plik do pobrania w PDF


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniu 14 czerwca 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

    14.06.2021 r.

poniedziałek

11.30-15.30

       

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

  Plik do pobrania w PDF

 


INFORMACJA

 

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniach: 10, 17 i 24 czerwca 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

10.06.2021 r.

czwartek

11.30-15.30

17.06.2021 r.

czwartek

24.06.2021 r.

czwartek

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

 

Plik do pobrania w PDF

 

 

 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 27 maja 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

27.05.2021 r.

czwartek

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

Plik do pobrania w PDF


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

Wyznaczony w Gostyninie na dzień 20.05.2021 r.


w godzinach od 11.30 do 15.30

dyżur radcy prawnego zostaje odwołany

Punkt będzie nieczynny

 

Plik do pobrania w PDF

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.


w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 14 maja 2021 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Magister prawa

Paulina Panek

14.05.2021 r.

piątek

7.30-11.30Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

plik do pobrania w pdf

 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.


w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniach: 12 i 27 maja 2021 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Magister prawa

Paulina Panek

12.05.2021 r.

środa

7.30-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Doktor nauk prawnych, mediator

Małgorzata Panek

27.05.2021 r.

czwartek

7.30-11.30Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

plik do pobrania w pdf

 

 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 6 maja 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

06.05.2021 r.

czwartek

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.
 

 

Harmonogramu dyżurów w II kwartale 2021 r.: 

Harmonogram dyżurów w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a 539 522 155 II kwartał  2021 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Adwokat Roman Konieczny

Nieodpłatna pomoc prawna

06.04.2021 r.,   13.04.2021 r.,

20.04.2021 r.,   27.04.2021 r.,

04.05.2021 r.,   11.05.2021 r.,

18.05.2021 r.,   25.05.2021 r.,

01.06.2021 r.,   08.06.2021 r.,

15.06.2021 r.,   22.06.2021 r.,

29.06.2021 r.,

Wtorek

11.30-15.30

07.04.2021 r.,   21.04.2021 r.,

05.05.2021 r.,   19.05.2021 r.,

02.06.2021 r.,

Środa

02.04.2021 r.,   09.04.2021 r.,

16.04.2021 r., 23.04.2021 r.,

30.04.2021 r., 07.05.2021 r.,

14.05.2021 r., 21.05.2021 r.,

28.05.2021 r.,  04.06.2021 r.,

11.06.2021 r., 18.06.2021 r.,

25.06.2021 r.,

Piątek

Radca Prawny Alicja Korkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

12.04.2021 r.,   19.04.2021 r.,

26.04.2021 r., 10.05.2021 r.,

17.05.2021 r., 24.05.2021 r.,

31.05.2021 r., 07.06.2021 r.,

14.06.2021 r.,   21.06.2021 r.,

28.06.2021 r.,            

Poniedziałek

11.30-15.30

14.04.2021 r.,   28.04.2021 r.,

12.05.2021 r.,   26.05.2021 r.,

09.06.2021 r.,   16.06.2021 r.,

23.06.2021 r.,   30.06.2021 r.,

Środa

Radca Prawny Dariusz Łapiński

Nieodpłatna pomoc prawna

01.04.2021 r., 08.04.2021 r.,

15.04.2021 r.,   22.04.2021 r.,

06.05.2021 r.,   29.04.2021 r.,

13.05.2021 r.,   20.05.2021 r.,

27.05.2021 r.,   10.06.2021 r.,

17.06.2021 r.,   24.06.2021 r.,            

Czwartek

11.30-15.30