Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze 22.10.2021r.

Zbiorcze 22 10 21

 

Ostrzeżenie meteorologiczne silny wiatr 22.10.2021r.

22 10 21

XXX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

20211021 154817 05 2

 

W dniu 21 października 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego na XXX Sesji przyjęła:

 • Informację Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie
  o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 • Informację Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

oraz podjęła uchwały:

 1. Nr XXX/187/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Sannikach, gmina Sanniki, oznaczonej jako działki numer 312/12 i 373/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki
 2. Nr XXX/188/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".
 3. Nr XXX/189/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska.
 4. Nr XXX/190/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznejw Gostyninie poprzez zmianę siedziby poradni.
 5. Nr XXX/191/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu gostynińskiego 2021 -2024”.
 6. Nr XXX/192/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Nr XXX/193/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 rok.
 8. Nr XXX/194/2021Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024.

Zuzanna Baranowska-Lemmen wyróżniona przez Marszałka Województwa mazowieckiego

FB IMG 1634577681440
 

 
   W poniedziałek 18 października odbyła się uroczysta Mazowiecka Gala Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2021 w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Uroczystość była okazją do wręczenie nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich, liderek wiejskich, regionalnych producentów. Ponadto doceniono najlepsze inicjatywy podejmowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Marszałek Adam Struzik, członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska oraz radny Leszek Przybytniak. 
– Każda z osób, które mogliśmy dziś nagrodzić, przyczynia się do rozwoju swojej małej ojczyzny, integrowania mieszkańców i dbania o dziedzictwo kulturowe. Gala, podczas której wręczyliśmy nagrody regionalnym producentom, kołom gospodyń wiejskich i sołectwom, pokazuje, że tereny wiejskie na Mazowszu tętnią życiem i rozwijają się w wielu dziedzinach – powiedział marszałek Adam Struzik.
Mieszkanka naszego powiatu pani Zuzanna Baranowska-Lemmen została uhonorowana przez marszałka Adama Struzika wyróżnieniem w konkursie KSOW na najaktywniejszą liderkę wiejską województwa mazowieckiego 2021. Pani Zuzanna jest prezesem Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej, sołtysem sołectwa Klusek, prezesem Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Kluska oraz przewodniczącą KGW w Klusku. 
 
 

Ruszają kolejne zadania inwestycyjnie w Powiecie Gostynińskim

image000000

 

W dniu 15 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek a Firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Kamila Balcerzaka na realizację zadania pn.: „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".

Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z  budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowi 60 % całkowitej wartości zadania.

W ramach w/w zadania będą realizowane dwie inwestycje:

- „Rozbiórka budynku przemysłowego. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego i budynku magazynowego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą (budynek zamieszkania zbiorowego) wraz z ich rozbudową, nadbudową i przebudową oraz budowa niezbędnej infrastruktury i urządzeń towarzyszących na działce o nr ewid. 3313/5" Gostynin ul. Iwaszkiewicza”,

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku po byłym   Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na część biurową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w ramach przygotowania zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu na budynku łącznika na działkach o nr ewid. 3244/1, 3244/2”.

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...