Pause
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Powiat Gostyniński realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

png70

 

Pierwsza dostawa sprzętu do LO

plakat szymon2


W dniu 24 listopada do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie dotarła pierwsza transza sprzętu komputerowego w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, który jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Powiatem Gostyniński. Do szkoły dotarło już:

 • 8 stacjonarnych zestawów komputerowych,
 • 13 laptopów,
 • 12 tabletów,

Dotychczasowa wartość otrzymanego sprzętu to 96 614,04 zł, zgodnie z założeniami projektu do szkoły dotrze jeszcze 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt, monitor interaktywny – 1 szt, projektor multimedialny 1 szt oraz niezbędne oprogramowanie. Ponadto wytypowana grupa uczniów i nauczycieli objęta zostanie specjalistycznym szkoleniem.

Ruszyła budowa kolejnej drogi powiatowej

 DSC1795


W dniu 23 listopada 2020 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Białotarsk - Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 198 333,14 zł.

Realizacja tego niezwykle ważnego odcinka znacząco podniesie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców z terenu Gminy Gostynin.


 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://gostynin.powiat.pl/images/images/Inwestycje_2020/droga_górki

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

XXII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

 DSC1709


W dniu 17 listopada 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:

 • Informację w zakresie realizacji inwestycji w 2020 r.
 • Informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

oraz podjęła uchwały:

 • w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gostynińskim i Powiatem Kutnowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego .
 • w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
 • zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 • zmieniają Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.