ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn.20.04.2021r.

2021 04 20 11 32

UWAGA!

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 

Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2


Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)

 

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn.19.04.2021r.

2021 04 19 12 58

UWAGA!

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 

Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2


Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)

78 rocznica Powstania w Getcie

powstanie1

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. 16.04.2021r.

coronavirus 4817450 1280

UWAGA!

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 

Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2


Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)

 

 

XXV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC8935

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 12 00, w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, ul. Kowalska 5.

Proponowany porządek posiedzenia: 

        1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

        2. Przyjęcie porządku obrad.

        3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

        4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.

      5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r. i kierunki działania na rok 2021.

        6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2020
i kierunki działania na rok 2021.

        7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kierunki działania na rok 2021.

        8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2020 rok.

        9. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020.

       10. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa w 2020 r. na terenie powiatu gostynińskiego.

       11. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa Weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za 2020 rok.

       12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 1 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4064/2 o powierzchni 0,0234 ha oraz terenu o pow. 0,0370 ha stanowiącego część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4064/4 o pow. 0,0707 ha i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

       13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2020.

       14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego zmienionej uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XLVI/209/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XIV/79/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

       15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Powiatu Gostynińskiego.

       16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

       17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024.

       18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.

       19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

       20. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu VI kadencji.

       21. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).

       22. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...