Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Pożegnanie Absolwentów 2020 w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

 DSC9781

Dzień 24 kwietnia 2020 roku jest ostatnim dniem nauki dla uczniów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku szkolnym 2019/2020. Zarówno władze oświatowe, nauczyciele- jak i młodzież - inaczej wyobrażali sobie pożegnanie Absolwentów, ale ze względu na sytuację epidemiczną w kraju uroczyste pożegnanie odbyło się w przestrzeni wirtualnej- na Facebooku i portalach internetowych.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w tym roku wykształciło Techników Żywienia i Usług Gastronomicznych, Techników Handlowców, Techników Budownictwa i Techników Pojazdów Samochodowych – z bardzo dobrym rezultatem, gdyż odnotowano wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.Także słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zdobyli wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Wszystkim Absolwentom życzymy bezpiecznej realizacji swych marzeń, mniej stresów związanych z przebiegiem egzaminu maturalnego i dużo szczęścia, którego niech Wam nie zabraknie.

                           Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

 

 

Wydział Komunikacji - wznawia częściowe przyjęcia interesantów

KOMUNIKAT

Porządek posiedzenia XVIII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

Clipboard01

Biuro Rady informuje, iż XVIII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia XIX sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

 DSC0301


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiegoi prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
 6. Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2019.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Gostynin – Legarda –Rogożewek.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 9. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 12. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego
 • Debata nad raportem 

a/ głosy radnych

b/ głosy mieszkańców

 • Podjęcie uchwały Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w 2019 r. ( opinie Komisji Rady)
 • Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 r .
 • Odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, Zespołu w Płocku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
 • Odczytanie uchwały składu Orzekającego w Warszawie Zespół w Płocku dot. opiniio przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 4. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 5. Zakończenie obrad.

Ogłoszenie Starosty

Rysunek1