Wyszukaj

APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zmień wielkość czcionki:

Ulotka zasady bioasekuracji 1 1

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwamazowieckiego.W związku z tym apeluję do wszystkich hodowców,właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwoląograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożnościi odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizowaćryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwazależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyćrozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczasogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskimi łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary,w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie,jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedleckii płocki). Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń byłynajprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całegowojewództwa.Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawiezarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodniez jego zapisami:
Hodowcy powinni:
‒ unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
‒ myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiemutrzymywanym w stadach przydomowych,

‒ myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontaktz surowym mięsem drobiowym,
‒ przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczonewyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
‒ stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywanyjest drób;
‒ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
Hodowcy nie powinni:
‒ dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków
sprawiających wrażenie chorych;
‒ karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
‒ poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, doktórych dostęp mają dzikie ptaki;
Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy InstytutWeterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, któryzaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwydla drobiu, ale nie jest zagrożeniem do ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwośćmutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jestpowszechnie dostępne.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednichosób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/ burmistrz/ prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

 

Warszawa, dnia 29.12.2022 roku

 

Izabela Ślusarska