Wyszukaj

V Powiatowy Bieg w Szuwarach

Zmień wielkość czcionki:

bieg w szuwarach baner na strone 2022 PNG

 

 Regulamin

 V Powiatowego Biegu w Szuwarach

  Cele imprezy:

 a)  Wspieranie i popularyzowanie imprez sportowych w województwie mazowieckim w szczególności na terenie powiatu gostynińskiego w tym Gminy Gostynin

 b)  Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa mazowieckiego w szczególności mieszkańców Powiatu Gostynińskiego.

 c)  Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjnosportowych na terenie Powiatu Gostynińskiego.

 d)  Integracja biegaczy i maszerów oraz instytucji, organizacji pozarządowych i klubów sportowych.

 e)  Promocja Powiatu Gostynińskiego szczególnie „Mazur Mazowsza” gdzie rozgrywane są zawody.

 

Organizator:

 a) Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej

 b) Powiat Gostyniński

 Termin i miejsce:

 a)  V Powiatowy Bieg w Szuwarach odbędzie się w dniu 2 października  2022 roku.

 b)  V Powiatowy Bieg w Szuwarach odbędzie się na terenie „Mazur Mazowsza” w miejscowości BIAŁE – Gmina Gostynin.

 Trasa i dystans:

 a)  Trasa wyznaczona będzie wokół jeziora „Białego” w miejscowości Białe i Gorzewo                           

 b)  Dystans: 10 km

 2022 08 25 09 26

Warunki uczestnictwa:

 a)  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach.

 b)  W V Powiatowym Biegu w Szuwarach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 02 października 2022 roku ukończą 18 lat.

 c)  Każda osoba startująca w zawodach, uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.

 d)  Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w zawodach.

 e)  Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 f)   Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która dostępna będzie na 3 dni przed zawodami w panelu administracyjnym na stronie zapisów. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

 g)  Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 h)  Każdy zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do obowiązujących w dniu zawodów wymogów sanitarnych.

 i)    Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby, które wykazują objawy chorobowe, są w złym stanie fizycznym lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 Zgłoszenia:

 a)  Zgłoszenia do zawodów zostaną uruchomione w dniu 1 września 2022 r. o godzinie 20:00.

 b)  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.zapisy.inessport.pl

 c)  Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciła darowiznę. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta.

 d)  Każdy zawodnik po zapisaniu się na zawody powinien w ciągu 3 dni dokonać wpłacić darowiznę.                         

 e)  W przypadku dokonania darowizny po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty.

 f)   Termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 28 września 2022 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 g)  Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem.

 h)  Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE;

 i)    Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 

  DAROWIZNA – REZERWACJA NUMERU STARTOWEGO

a)  Wysokość:

  2022 09 02 09 12

b)  Darowiznę - należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.

 c)  Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy wpłacić darowiznę.

 d)  Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 e)  Wpłata darowizny – następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 f)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 g)  Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy wpłacili darowiznę.

 h)  Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 i)    Darowizna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia  zawodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 j)    W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

 k)  Dokonanie darowizny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 l)    Świadczenia dla zawodników: 

 

             W V Powiatowym Biegu w Szuwarach

   Numer startowy plus cztery agrafki,

   Pakiet startowy,

   Sms z wynikiem,

   Oznakowaną i zabezpieczoną trasę oraz ciekawe widoki,

   Zabezpieczenie medyczne,

   Woda na trasie i mecie zawodów,

   Medal okolicznościowy na mecie zawodów,

   Posiłek regeneracyjny na mecie,

 

Pomiar czasu:

 a)  Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

 b)  Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

 c)  Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 d)  Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

 

 Klasyfikacje bieg

 

 Najszybszy zawodnik open – pamiątkowa statuetka.

 a) Kobieta

 b) Mężczyzna

 

Najszybszy Mieszkaniec Powiatu Gostynińskiego w kategorii bieg – pamiątkowa statuetka.

 a) Kobieta

 b) Mężczyzna

 

Za miejsca I - III w kategorii kobiet (K) i mężczyzn  (M) – pamiątkowa statuetka

  Kobiety

 a)  - K-20: 18 – 29 lat,

 b)  - K-30: 30 – 39 lat, 

 c)  - K-40: 40 – 49 lat,

 d)  - K-50: 50 – 59 lat,

 e)  - K-60: 60 i starsze.

 Mężczyźni

        a) - M-20: 18 – 29 lat,

        b) - M-30: 30 – 39 lat,

        c) - M-40: 40 – 49 lat,

        d) - M-50: 50 – 59 lat,

        e) - M-60: 60 i starsi.

 

Klasyfikacje Nordic Wolking

 Za miejsca I – III

 

Najszybszy Mieszkaniec Powiatu Gostynińskiego w kategorii Nordic Wolking

 a) Kobieta

 b) Mężczyzna

 

Postanowienia końcowe:

 a)    Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.

 b)   Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w zawodach, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 c)    Uczestnicy V Powiatowego Biegu w Szuwarach zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę zawodów z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 d)    Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 e)    Zawodnicy objęci są ubezpieczeniem OC.

 f)     Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się  na zawody przyjmuje do wiadomości, że udział w  zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała - urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 g)  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie zawodów od momentu startu do zamknięcia trasy zawodów określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 h)  Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w  zawodach są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 i)      Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

 j)      Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu. 

 k)    Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w  zawodach w trakcie ich trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów i w biurze zawodów.

 l)      Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika zawodów po wpłacie kaucji  w wysokości 200 zł.

 m)  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 n)    Wszystkich zawodników startujących w V Powiatowym Biegu w Szuwarach obowiązuje niniejszy regulamin.

 o)    Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 p)    Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 q)    Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 r)     Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO.

 s)    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 t)     Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. V Powiatowy Bieg w Szuwarach – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 u)    Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 ·        Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 ·        Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.

 ·        Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 ·        Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 ·        Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 ·        Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 w)   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 x)    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja oraz bezpieczeństwo zawodników lub organizatorów.

 y)    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 

 

V Powiatowy Bieg w Szuwarach

Dystans

10 km

Limit uczestników- Nordic Walking

30

Limit uczestników - bieg

120

Data

2.10.2022

Godzina startu - Nordic Walking

10:00:00

Godzina startu - bieg

10:30:00

Limit czasu

2,5 h

Punkty z wodą

5 km,10 km

Biuro zawodów

Godz. 8.00 – 10.00

Janusz Brudnowski