Powiat Gostyniński otrzymał dotację na realizację programu „Za życiem”

Zmień wielkość czcionki:

a godło powiat2

 

 

Powiat Gostyniński otrzymał dotację
na realizację programu „Za życiem”

         W dniu 21 kwietnia podpisane zostało Porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki
o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających
z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pod nazwą „Za życiem”.        
              Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania,
w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży oraz wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny.
              Na mocy podpisanego porozumienia realizowane będzie zadanie 1.5 Programu : „Pomoc uczennicom w ciąży” oraz zadanie 2.4 Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. Roku życia do rozpoczęcia nauki w szkle oraz jego rodzinie”.

             W ramach zadania 1.5 Programu „Za życiem” w Internacie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego   zostaną utworzone dwa miejsca dla uczennic w ciąży. Celem tego zadania jest zapewnienie przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

             Natomiast, w ramach zadania 2.4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jana Pawła II będzie dalej pełnił funkcję ośrodka koorydnacyjno – rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu gostynińskiego. Przypomnijmy, że funkcję tę pełni od 2017 r. na mocy poprzedniego porozumienia z Ministerstwem.        
              Zadaniem ośrodka jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu oraz zagrożonemu niepełnosprawnością dostępu do wielospecjalistycznej opieki w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako podejścia interdyscyplinarnego. Wczesnym wspomaganiem mogą zostać objęte dzieci od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wsparciem objęte są również rodzinny tych dzieci. Rolą ośrodka jest udzielanie rodzicom kompleksowej informacji na temat problemów rozwojowych dziecka oraz wskazywanie właściwych dla dziecka form specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej.       

               Porozumienie zawarte zostało na okres pięcioletni obejmujący lata od 2022 - 2026. Łącza kwota przyznanej dotacji wynosi 535 920,00 zł.

Witold Modrzejewski