Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Zmień wielkość czcionki:

NGO

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty
w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu,
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku

    Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zwanych dalej „kandydatami” do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.

    Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 1 kandydata na członka Komisji Konkursowej reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ww. konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim
w 2022 roku.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert.

1.     Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić następujące kryteria:
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
2) akceptować warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
3) nie reprezentować organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu,
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.

2.     Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dotyczycące wyłączenia z udziału w postępowaniu pracownika.

3.     Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dokonuje na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia podpisanym przez osobę/osoby upoważnione do jej reprezentowania oraz przez kandydata. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z uczestnictwem w pracach Komisji Konkursowej.

4.     Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej może zgłosić tylko
1 kandydata.

5.     Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów, które:
1) wpłyną w innej formie niż określona w ogłoszeniu (formularz zgłoszeniowy),
2) nie zostaną opatrzone podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) nie zostaną opatrzone datą i podpisem kandydata zgłaszanego do pracy w Komisji Konkursowej,
4) złożone zostaną po terminie określonym w ogłoszeniu.

6. Zarząd Powiatu Gostynińskiego spośród kandydatów, którzy spełnili kryteria określone
w ogłoszeniu o naborze wybierze 1 osobę, którą powoła w skład Komisji Konkursowej,
w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka Komisji Konkursowej.

7. Udział w pracy Komisji Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jest nieodpłatny i nie przysługuje mu zwrot kosztów podróży.

8. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego
w Gostyninie.

9. Celem pracy Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.

10. W przypadku, gdy w wyniku naboru nie zostanie wybrana osoba na Członka Komisji Konkursowej, Komisja będzie działała zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

download pdf 3660827 640Plik do pobrania w PDF

download pdf 3660827 640Formularz zgłoszeniowy

download pdf 3660827 640Klauzula informacyjna

 

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...