Proponowany porządek XXVI Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

xxvi

 

 

   Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 12 00, w Sali Gimnastycznej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego ul. Polna 39.

Proponowany porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    2.  Przyjęcie porządku obrad.

    3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

    4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.

    5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

    6. Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020.

    7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Gorzewie.

    8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

    9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

    10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” - dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński - z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz nadania nowego Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

    11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

    12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przekazania skargi (żądanie wznowienia postępowania) według właściwości.

    13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

    14. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu VI kadencji.

    15. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).

    16. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

Izabela Ślusarska