Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zmień wielkość czcionki:

smog 3125312 1920


PDF Logo INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO - plik do pobrania


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 18.01.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia   18.01.2021 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Prognozowane na dzień 18.01.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: otwocki, legionowski i wołomiński (na podstawie pomiarów ze stacji w Legionowie ul. Zegrzyńska i Otwocku ul. Brzozowa).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10: około 495 000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

-unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

Wrażliwe grupy ludności:

-   nie wychodź z domu (w miarę możliwości),

-   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-   zakaz przebywania dzieci i osób starszych na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
 • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
 • zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, piły, itp.),
 • zakaz rozpalania grilli i ognisk,
 • zakaz używania dmuchaw do liści,
 • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • czasowe wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską/gminną dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach po ogłoszeniu powiadomienia,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,
 • czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanychpowodujących powstawanie emisji powierzchniowej,
 • intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
 • intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,
 • wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
 • intensywne kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 18.01.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (w przypadku RWMŚ należy dopisać informację o RWMŚ przygotowującym informację)
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł Uwaga! SMOG
Skrót W dniu 18.01.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomienia

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: otwocki, legionowski i wołomiński.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Nie wietrz pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk, zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

Marcin Maciejewski