Wyszukaj

"Konkurs - Bezpłatna Pomoc Prawna"

Zmień wielkość czcionki:

 

Uchwała Nr 351/2020

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2021 roku

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, 
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2021 roku.
2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13 oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostynińskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w pdf

pdf Uchwała nr 351/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskirn w 2021 roku.
pdf Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu,w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2021 roku
pdf Formularz oferty
WPiR