Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany w okresie 2020-2022 - Aktualizacja

Zmień wielkość czcionki:

99123221 115680513482911 4228047290301939712 o


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2020r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


workplace 1245776 1920


Projekt zakłada aktywizację zawodową 674 bezrobotnych (371K,303M) do 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym 20% ogółu uczestników projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotni i/lub osoby o niskich kwalifikacjach  zarejestrowane w PUP Gostynin, a 60% ogółu uczestników projektu to osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - należące do kategorii NEET.
Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym wynikającymi z opracowanych lub zaktualizowanych Indywidualnych Planów Działania. 348 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż z możliwością zwrotu kosztów przejazdu (128 osób w 2020r. i po 110 osób w latach 2021r/2022r.), 71 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (po 20 osób w latach 2020 i 2022 oraz 31 osób w 2021r.), 30 bezrobotnym zostaną zorganizowane szkolenia będące odpowiedzią na zgłaszane indywidualne potrzeby (po 10 osób w każdym roku realizacji projektu) oraz 225 bezrobotnym zostanie przyznany bon na zasiedlenie (po 75 osób w każdym roku realizacji projektu).

 

 O terminach prowadzonych naborów wniosków i uczestników do projektu będziemy informować odrębnie, każdorazowo na daną formę wsparcia z bieżącą datą ogłaszania naboru wraz z podaniem danych kontaktowych osób, które udzielą szczegółowych informacji.


Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim.


Wartość projektu EFS: 7 545 941,45PLN w tym dofinansowanie z UE 6 359 719,45PLN
z tego Wartość projektu PUP: 7 279 691,45PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00PLN


Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68
OSOBY BEZROBOTNE:

  • u doradcy klienta – II piętro (oferty stażu) – tel. 24/269-71-67/77/78
  • w pokoju nr 28 (szkolenia, bony na zasiedlenie) – tel. 24/269-71-78,
  • w pokoju 23 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel. 24/269-71-73

PRACODAWCY:

  • w pokoju nr 25 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24/269-71-76
WPiR/marcin