Wyszukaj

REGION

Kwalifikacja Wojskowa 2020 rok

wojsko


Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie. Jej siedzibą jest budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia nr 2.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz.Kwalifikacja wojskowa 2020. Co to jest i kto musi się stawić?

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej.         

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Każda osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej ma założoną ewidencję wojskową i dostaje książeczkę wojskową.
 Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku muszą obowiązkowo się stawić:
- Mężczyźni urodzeni w 2001 roku.
- Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności  
   do czynnej służby wojskowej.
- Osoby urodzone w latach 1999-2000, które: Zostały uznane przez powiatowe komisje
   lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
   jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; Zostały
   uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
   wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
   kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
   1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
   wojskowej.
- Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  
  służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
  szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
  medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
  studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w
  rozporządzeniu Rady Ministrów.
- Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji
  wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie
  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN: 

NAZWA GMINY  LICZBA DNI            TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

     Gmina Gostynin                                      10,11,12.02.2020 r.          

     Miasto Gostynin                                12,13,14,17,18.02.2020 r.

Gmina Szczawin Kościelny                            18.02.2020 r.              

Miasto i Gmina Sanniki                                 19,21.02.2020 r.          

   Gmina Pacyna                                                21.02.2020 r.

               
   kobiety                                                        20.02.2020 r.
                  

 28.02.2020 r.  – Dzień dodatkowy


Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji
  lekarskiej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie
  świadectwa ukończenia szkoły,
- prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
   stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu.
Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji – na podstawie dokumentów oraz rozmowy.
W kolejnej części komisja lekarska po badaniu, przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:
A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe !!!
Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Od orzeczenia wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Czy trzeba się stawić na wezwanie?

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym   w administracji.
Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś, NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM! w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.
                          
Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie

 

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

kom1

 

W dniu 28 stycznia br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego.
W trakcie  spotkania  przedstawione  zostały  informacje o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Gostynińskim za 2019roku oraz o  działaniach zaplanowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania zimowego wypoczynku w 2020r - Bezpieczne Ferie 2020, przez Naczelnika Wydziału Prewencji KPP, Komendanta Powiatowego PSP, Dyrektora PSSE oraz  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Biuro ds. Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Projekt zawodowy Aktywny Absolwent

niewid

Rok 2020 zaczął się bardzo aktywnie!!!

Jest już coraz mniej miejsc w projekcie "Aktywny Absolwent" realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN.

Zatem – Czy jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc! Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

Wiek nie ma znaczenia!!!

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski, z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową.

Co oferujemy?

• szkolenia i kursy zawodowe,

• indywidualną naukę obsługi komputera,

• naukę języków obcych,

• poradnictwo i coaching,

• płatne staże zawodowe!!!

Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Kursy i szkolenia mogą odbywać się w miejscu zamieszkania.

Naprawdę warto skorzystać!

Po pierwszej edycji projektu znaczna część naszych beneficjentów otrzymała zatrudnienie!

Tak więc w tym 2020 roku życzymy podejmowania dobrych decyzji!!!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255

lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy!

Zespół projektu „Aktywny Absolwent”

Nabór wniosków pracodawców na szkolenia w ramach środków z KFS 2020

up

Nabór wniosków pracodawców na szkolenia w ramach środków z KFS 2020                                                                                                                                                                                            
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w roku 2020.

Formularze wniosków  można pobierać w terminie
od 20.01.2020r. do 14.02.2020r.
- osobiście - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, pok. 28, II piętro lub
- ze strony internetowej.
 
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu gostynińskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy, będzie mógł złożyć wniosek w dniach
03.02.2020r. – 14.02.2020r. w godz. 700 - 1430 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Wnioskowane środki KFS będą przeznaczone na finansowanie z uwzględnieniem poniższych priorytetów na rok 2020:

    wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
    wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
    wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
    wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
    wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
    wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

https://gostynin.praca.gov.pl/-/11207645-nabor-wnioskow-pracodawcow-na-szkolenia-w-ramach-srodkow-z-kfs-2020

157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

 DSC8531

W dniu 22 stycznia 2020 roku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wziął udział w obchodach 157 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość odbyła się pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem. Pomnik upamiętnia poległych w tym miejscu 49 powstańców z oddziału Józefa Łakińskiego którzy zginęli 12 marca 1863 roku. Na stacjonujących w folwarku ziemskim w Lucieniu powstańców uderzyły dwie kolumny Rosjan; pułkownika Burhardta z Kutna i majora Fenchawa z Płocka. Powstańcy zmuszeni byli do wycofania się w stronę Gostynina i dalej w kierunku Gaśna, gdzie zostali zepchnięci przez otaczających Rosjan, do lodowatej wody miejscowego stawu. Część powstańców ocalała i zdołała przejść przez Osetnicę dzięki temu uniknęła pogoni i śmierci. Pamięć tych którzy stanęli w obronie niepodległości oraz wszystkich którzy złożyli najwyższą ofiarę – swoje życie została uczona przez modlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. 

oprac.J.B.