POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

  -Lista punktów ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

REGION

XVII Sesja Rady Powiatu - 2020

se1

Proponowany porządek obrad - XVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

dziel1

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

Informacja prasowa z dnia 07.02.2020 r.

Najpopularniejszym dzielnicowym roku 2019 został sierż.szt. Bartłomiej Osiak
Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2019” trwał od 2 do 31 stycznia br. Ten zaszczytny tytuł, po raz drugi z rzędu, otrzymał sierż.szt. Bartłomiej Osiak.
Dzisiaj (07.02.) w świetlicy gostynińskiej komendy w obecności Komendanta Powiatowego Policji insp. Zbigniewa Włodkowskiego oraz Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego policjantowi wręczono wyróżnienie i nagrody. Największą liczbę zebranych głosów, a tym samym tytuł „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2019” otrzymał sierż.szt. Bartłomiej Osiak realizujący swoje zadania i służący swoją radą i pomocą na mieszkańcom rejonu IV w Gostyninie.
Mieszkańcy w anonimowych ankietach, oddając głos na „swojego” kandydata, wyrażali podziękowania za codzienną służbę, pomoc i zaangażowanie policjantów. Jednymi z ciekawszych uzasadnień wyboru tego dzielnicowego, a wskazanymi w ankietach przez mieszkańców było cyt.: ”Bardzo zaangażowany w swoją pracę i zawsze służy pomocą. Miły, grzeczny, kulturalny, zna się na swojej pracy. Potrafi zrozumieć drugiego człowieka i mu pomóc, nigdy nie ignoruje swoich petentów”.
XI edycja konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2019” trwała od 2 do 31 stycznia br. Mieszkańcy powiatu gostynińskiego swoje głosy mogli oddawać za pomocą ankiet papierowych oraz ankiety internetowej zamieszczonej  na stronie gostynińskiej komendy.

Autor: podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

Kwalifikacja Wojskowa 2020 rok

wojsko


    Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.  
    O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie. Jej siedzibą jest budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia nr 2.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz.  
Kwalifikacja wojskowa 2020. Co to jest i kto musi się stawić?

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do służby wojskowej.         

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która się stawia do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.

Każda osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej ma założoną ewidencję wojskową i dostaje książeczkę wojskową.
 Do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku muszą obowiązkowo się stawić:
- Mężczyźni urodzeni w 2001 roku.
- Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności  
   do czynnej służby wojskowej.
- Osoby urodzone w latach 1999-2000, które: Zostały uznane przez powiatowe komisje
   lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
   jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; Zostały
   uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
   wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
   kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
   1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
   wojskowej.
- Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  
  służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
  szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach
  medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące
  studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w
  rozporządzeniu Rady Ministrów.
- Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji
  wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie
  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN: 

NAZWA GMINY  LICZBA DNI            TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

     Gmina Gostynin                                      10,11,12.02.2020 r.          

     Miasto Gostynin                                12,13,14,17,18.02.2020 r.

Gmina Szczawin Kościelny                            18.02.2020 r.              

Miasto i Gmina Sanniki                                 19,21.02.2020 r.          

   Gmina Pacyna                                                21.02.2020 r.

               
   kobiety                                                        20.02.2020 r.
                  

 28.02.2020 r.  – Dzień dodatkowy


Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji
  lekarskiej;
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie
  świadectwa ukończenia szkoły,
- prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
   stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu.
Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji – na podstawie dokumentów oraz rozmowy.
W kolejnej części komisja lekarska po badaniu, przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:
 A – zdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
B – czasowo niezdolny do służby wojskowej. Ta kategoria oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe !!!
Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Od orzeczenia wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.

Czy trzeba się stawić na wezwanie?

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym   w administracji.
Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś, NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM! w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.
                          
                                                        Powiatowa Komisja Lekarska
                                                                    w Gostyninie

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

kom1

 

W dniu 28 stycznia br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego.
W trakcie  spotkania  przedstawione  zostały  informacje o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Gostynińskim za 2019roku oraz o  działaniach zaplanowanych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania zimowego wypoczynku w 2020r - Bezpieczne Ferie 2020, przez Naczelnika Wydziału Prewencji KPP, Komendanta Powiatowego PSP, Dyrektora PSSE oraz  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

Biuro ds. Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Projekt zawodowy Aktywny Absolwent

niewid

Rok 2020 zaczął się bardzo aktywnie!!!

Jest już coraz mniej miejsc w projekcie "Aktywny Absolwent" realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN.

Zatem – Czy jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc! Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

Wiek nie ma znaczenia!!!

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski, z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową.

Co oferujemy?

• szkolenia i kursy zawodowe,

• indywidualną naukę obsługi komputera,

• naukę języków obcych,

• poradnictwo i coaching,

• płatne staże zawodowe!!!

Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Kursy i szkolenia mogą odbywać się w miejscu zamieszkania.

Naprawdę warto skorzystać!

Po pierwszej edycji projektu znaczna część naszych beneficjentów otrzymała zatrudnienie!

Tak więc w tym 2020 roku życzymy podejmowania dobrych decyzji!!!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255

lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozdrawiamy!

Zespół projektu „Aktywny Absolwent”

INFORMACJE POWIATOWE

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym

Prezes Sądu Rejonowego w Gostyninie i Prokuratura Rejonowa w Gostyninie informuje, że w dniach 21 - 28 lutego 2020r trwa "Tydzień ...

Aplikacja Alarm 112

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego ...

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
XVII Sesja Rady Powiatu - 2020
Proponowany porządek obrad - XVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
  Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie Informacja prasowa z dnia 07.02.2020 r. Najpopularniejszym dzielnicowym roku 2019 został ...
Kwalifikacja Wojskowa 2020 rok
    Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. ...
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
  W dniu 28 stycznia br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwołane przez Starostę ...

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie ...
ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa Rolnicy, którzy chcą ...
III Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju
     III Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju,  odbędą się w dniu  26 lutego 2020 roku  w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345