Wyszukaj

Zmiany przepisów rejestracji pojazdów

Zmień wielkość czcionki:

skp 12

INFORMACJA
dotycząca zmiany przepisów rejestracji pojazdów od dnia 01.01.2020 r.

       Dnia 22.08.2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 18.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579).
W ustawie tej wprowadzono następujące zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 j.t. z zm.):

1) w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia."
2) po art. 140ma dodaje się art. 140mb w brzmieniu:
"Art.140mb. Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.";

WPiR