Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Deklaracja dostępności

Zmień wielkość czcionki:

Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Starostwo Powiatowe w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część zamieszczonych na stronie zdjęć nie posiadają opisów alternatywnych,

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • okumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Gostyninie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Roman Augustyniak, adres poczty elektronicznej r.augustyniak@gostynin.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 235 79 81.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane na parkingu Starostwa Powiatowego w Gostyninie

- Wydział Organizacyjny

- Wydział Edukacji i Kultury

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Finansowy

- Wydział Promocji i Rozwoju

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

ul. 3-go Maja 43 B, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, winda dla osób z niepełnosprawnością

- Wydział Komunikacji

- Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

- Wydział Dróg i Transportu

 

ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin
- Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

 

ul. Polna 39, 09-500 Gostynin - platforma zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Gostynińskie Centrum Edukacyjne

 

ul. Krośniewicka 2, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie

 

ul. 3. Maja 15, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, platforma wewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

 

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, winda, łazienki dla osób z niepełnosprawnością

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, przy którym działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie.

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

ul. Płocka 76, 09-500 Gostynin - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

 

ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

 

ul. Zazamcze 26, 09-500 Gostynin - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Placówka Opiekuńczo-wychowawcza "Bratoszewo" w Gostyninie

 

ul. Kowalska 5, 09-500 Gostynin - zjazd do budynku, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, platforma poręczowa przy schodowa obsługująca wszystkie kondygnacje budynku

- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

 

Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki - podjazd do budynku, winda, łazienki dla osób z niepełnosprawnością

- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

 

ul. Kościuszki 37 m 2 i 3, 09-500 Gostynin - budynek wielorodzinny, Zarządcą Spółdzielnia Mieszkaniowa, obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Dom dla Dzieci w Gostyninie

 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, Czarnów 5, 09-541 Czarnów

- budynek administracyjny w Czarnowie - budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- budynek administracyjny w Gostyninie ul. 3-go Maja - podjazd do budynku, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

Pozostałe budynki mieszkalne w Czarnowie, Sannikach, Rogożewku i Gostyninie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...