POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

        ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Samorząd Mazowiecki

Posiedzenie w związku z ASF

DSC 1199

W Starostwie Powiatowym w Gostyninie 7 września b.r. odbyło się wspólne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównymi tematami posiedzenia było :

-omówienie zagadnień związanych z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie gostynińskim i przedstawienie obowiązujących procedur postępowania w przypadku wykrycia ognisk chorobowych przez poszczególne służby i inspekcje.

- podsumowanie akcji: „ Bezpieczne Wakacje 2016 „ na terenie Powiatu Gostynińskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji ,szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży – wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wójtowie bądź przedstawiciele gmin z terenu powiatu. Informację w zakresie ASF szczegółowo przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, przypominał m.in., że to choroba bardzo zakaźna, ale dotycząca tylko świń domowych oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF, w związku z czym choroba nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednak wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń i wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby. Co ważne – zwierząt się nie leczy, nie ma też szczepionki, która zapobiegłaby ASF. W gospodarstwie, gdzie zostaje wykryty wirus, zabija się całą hodowaną w tym miejscu trzodę, a potem ją utylizuje. Nie wolno pozbywać się padłych świń na własną rękę, a o podejrzeniu ASF należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii, jednocześnie zwrócił się z prośbą do władz samorządowych o zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań z hodowcami i sołtysami.
Podczas posiedzenia Szefowie : Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego przedstawili działania jakie wykonywane były w celu podniesienie bezpieczeństwa w czasie wakacji 2016 r. na terenie Powiatu Gostynińskiego.

 

Zakończenie zadania

logo WFOS jpg

Zakończenie zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego – Etap I i Etap II"

W związku z tym, że termin obowiązywania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego, sporządzonych w roku 2005, zakończył się z dniem 31.12.2015r., w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. z 2015r., poz. 2100 ze zm.) starosta był zobowiązany, jako organ nadzorujący prowadzenie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecić ich wykonanie.
Prace urządzeniowe wykonała firma wyłoniona w ramach zapytania ofertowego w dniu 11.05.2015 roku tj. Agencja "Cezar" - Piotrkowicz Sp. J. ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którą Powiat Gostyniński podpisał umowę dnia 18.05.2015r.
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie łącznie 123 obrębów ewidencyjnych, leżących w granicach miasta Gostynina oraz gmin Gostynin, Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim, która została objęta uproszczonymi planami urządzania lasu i inwentaryzacją stanu lasu w latach 2015-2016 wynosi 3474,08 ha. Niniejsze opracowania będą pomocne do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej przez właścicieli lasów oraz do prowadzenia nadzoru przez powiatowe służby leśne.
Całkowity koszt zadania wyniósł 118187,93 zł, w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 45114,45 zł (38,17%) .

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2016

PALKAT FOTO WWW

 

Regulamin VII Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.:

PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”

 1. Organizator Konkursu

Starosta Gostyniński

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

 1. Zgłoszenia do Konkursu każdy uczeń dokonuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, poprzez przesłanie fotografii przedstawiającej zjawiska przyrodnicze, wykonanej na terenie powiatu gostynińskiego (krajobraz, obiekt przyrody nieożywionej lub ożywionej, zjawisko atmosferyczne) wraz z opisem i załączonym odpowiednim oświadczeniem. Prace złożone w szkołach zbiorczo należy przekaza

 2. , za pośrednictwem szkolnego opiekuna Konkursu, w terminie do dnia 14 października 2016r. włącznie do Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 1. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu fotografii.

 1. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane zarówno w pionie jak i w poziomie, na papierze w formacie 20 cm x 30 cm. Każda z fotografii musi być także dostarczona na elektronicznym nośniku danych.

 1. Do fotografii należy załączyć opis zawierający:

  • tytuł Konkursu,

  • nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń,

  • imię i nazwisko opiekuna Konkursu w szkole,

  • imię i nazwisko autora,

  • adres ucznia oraz numer telefonu kontaktowego,

  • data i miejsce wykonania zdjęcia,

  • nazwa fotografowanego obiektu (o ile jest możliwa do ustalenia).

 1. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Nadesłane fotografie nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

 1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubę prac podczas przesyłki.

 1. Dla laureatów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły gimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły ponadgimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia).

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 października 2016r. Nagrodzeni uczniowie będą poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie w terminie do 18 listopada 2016r. O terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną poinformowani odrębnie.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczniowie biorący udział w Konkursie.

 1. Treść niniejszego regulaminu oraz druki oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie www.gostynin.powiat.pl bądź w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B, pokój nr 111 lub 112.

Informacje dodatkowe: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska nr tel. 24 235 33 26.

 

Do pobrania:

 

 

 

Projekty dla Gmin - bezpieczeństwo

POLICJA

 

Program "Razem Bezpieczniej"

Samorządy i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017. Łączna kwota rządowego wsparcia wyniesie 3 mln zł. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2016 r.

Głównym celem konkursu jest wsparcie działań poprawiających bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Samorządy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z:

- bezpieczeństwem w miejscach publicznych,

- przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci i młodzieży,

- edukacją dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo Mazowiecki Urząd Wojewódzki może zarekomendować jeden wniosek dotyczący współpracy społeczności lokalnej z dzielnicowym - Dzielnicowy bliżej nas. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75 tys. zł., a w projektach Dzielnicowy bliżej nas 50 tys. zł. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do 31 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem Program "Razem bezpieczniej". Szczegóły na stronie internetowej urzędu pod banerem Razem bezpieczniej.

Spośród nadesłanych projektów zespół koordynacyjny przy Wojewodzie Mazowieckim wybierze dziesięć najlepszych, w tym jeden dotyczący projektu Dzielnicowy bliżej nas. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

źródło: strona internetowa KWP zs. w Radomiu

Możliwość składania przez organizacje pozarządowe projektów

muw

Informacja o możliwości składania przez organizacje pozarządowe projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016r. w ramach "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017".

Link: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/urzad-wojewodzki/wojewodztwo/razem-bezpieczniej/program-razem-bezpieczn/32778,Program-quotRazem-Bezpieczniejquot-edycja-2016-2017.html

 

INFORMACJE POWIATOWE

Podwójny tytuł Mistrza Polski w Tenisie Stołowym ...

Szkolny Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie z podwójnym tytułem Mistrza Polski w Tenisie Stołowym.

Damian Magalski : ...

Warsztaty Architektoniczno - Budowlane w GCE

Warsztaty Architektoniczno - Budowlane w GCE

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w dniu 1 marca 2019 zorganizowało Warsztaty ...

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
Dni Otwarte w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.
Dni Otwarte w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym. Jak zwykle profesjonalnie, na wesoło, z szeroką ofertą edukacyjną, która ...
Dni Otwarte - Targi Edukacyjne w Zespole Szkół
Dni Otwarte - Targi Edukacyjne w Zespole Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie. 14.marca odbyły się Dni Otwarte - Targi ...
Bieg Zamkowy 06.06.2019
GOSTYNIŃSKI BIEG ZAMKOWY - 5 + 10 KM STARTUJEMY 9 CZERWCA 2019 ROKU ELEKTRONICZNE ZAPISY OD 22.03.2019 roku ...
Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa
Trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gostynińskiego. Obowiązkiem stawienia się przed komisją lekarską objęci są ...

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Konkurs ekologiczny
Gorąco zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego "Zielona ...
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Delegacja Powiatu Gostynińskiego uczestniczyła w uroczystych Obchodach Narodowego Dnia ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345