POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

          ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Samorząd Mazowiecki

KONKURS - KRUS

KONKRUS

Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!’’

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi. W tym roku KRUS zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.

Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

iNFORMACJE W GOSTYNINIE: 09-500 Gostynin , ul. Przemysłowa 11   tel. (24) 235 25 31,

 

 

Manewry strażaków

strazauto

 

W piątek  27 lutego 2015 r. na terenie Jeziora Białego (pow. gostyniński) przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu koordynacji działań specjalistycznych grup i sekcji ratownictwa wodno-nurkowego (SGRWN i SSRWN).
Głównym założeniem organizacji ćwiczeń p.k. „Lodowe 2015” było doskonalenie współdziałania i koordynacji działań ratowniczych specjalistycznych grup i sekcji ratownictwa wodno-nurkowego wojewódzkiegoi centralnego obwodu operacyjnego, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, gotowości operacyjno-technicznej sił i środków wchodzących w skład Mazowieckiej Brygady Obwodowej, doskonalenie umiejętności sił i środków wchodzących w skład SGRW i SSRWN, doskonalenie służb dyżurnych MSK i PSK w zakresie dysponowania pododdziałów odwodowych oraz organizacji i koordynacji działań ratowniczych na akwenach w warunkach zimowych, w tym rozpoznanie operacyjne akwenu.
Scenariusz ćwiczeń zakładał trzy epizody: utonięcie mężczyzny podczas gry w hokeja, utonięcie bojera z zawodnikiem wskutek załamania się pokrywy lodowej oraz utonięcie samochodu osobowego z kierowcą oraz psem wskutek załamania się pokrywy lodowej. W ćwiczeniach wzięło udział SGRWN „Warszawa 5” COO, SGRWN „Płock 5” COO, SGRWN „Radom 5” COO, SGRWN „Sokołów 5” COO, SGRWN „Ciechanów” WOO, SGRWN „Ostrołęka”, WOO, SGRWN „Przasnysz” WOO, SGRWN „Wyszków” WOO.

pełna fotorelacja na koncie facebooka Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

O Powiecie Gostynińskim

prawo drog

O Powiecie Gostynińskim na ogólnopolskim forum. Ukazał się kolejny numer branżowej gazety informacyjnej - Prawo Drogowe. W aktualnościach szkoleniowych można przeczytać o udziale Starosty Gostynińskiego w przygotowaniu i uczestnictwie w szkoleniu ECO DRIVING.

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

wojsko

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2015 ROKU

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 23 stycznia 2015 r. - kwalifikacja wojskowa w roku 2015 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 2 marca do 17 marca 2015 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska 

w Gostyninie. Jej siedzibą jest budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie ,

ul. 18-go Stycznie nr 2.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1996 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1991—1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1994-1995, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1991—1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN:

LP

NAZWA GMINY  LICZBA DNI

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 

1

Miasto Gostynin

02.03. – 06.03.

 

2

Gmina Gostynin

09.03. – 11.03.

 

3

Gmina Pacyna

13.03.

 

4

Gmina Sanniki

13.03.16.03. 17.03.

 

5

Gmina Szczawin Kościelny

17.03.  

 

kobiety

12.03.

 

Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś, NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM ! w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.

 

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:

 • dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],

 • aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],

 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
  - świadectwo ukończenia szkoły, 
  - aktualne  zaświadczenie  o  pobieraniu  nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],

 • prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],

 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Powiatowej komisji lekarskiej dostarcza / o ile posiada/:

dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz.   

PAMIĘTAJ

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

przyg. Jacek Nowicki

Niebieski Tydzień - Gostynin

POLICJA

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie informuje  - "Niebieski Tydzień" w powiecie gostynińskim

W dniach od 23 do 27 lutego 2015 roku odbędzie się ogólnopolska kampania społeczna "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w ramach którego Mazowiecka Policja zs. w Radomiu organizuje kampanię społeczną
"Niebieski Tydzień". Również gostynińscy policjanci i lokalne instytucje, będą w tych dniach udzielać porad osobom potrzebującym pomocy.

Celem akcji jest podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków ofiar przestępstw, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowanie właściwych postaw społecznych wobec przemocy.

W kampanii udział wezmą udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, którzy będą oczekiwać na osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej porady w Komendzie, podległych jednostkach Policji oraz specjaliści i terapeuci w Miejskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole
Kuratorskiej Służby Sądowej w Gostyninie oraz Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie.

Udzielane przez policjantów informacje będą obejmowały zagadnienia związane z prawami ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym, cywilno-odszkodowawczym, oraz inne związane chociażby z procedurą prawną związaną ze zgłoszeniem zawiadomienia o przestępstwie, jej przebiegiem i skutkami.

Na terenie powiatu gostynińskiego punkty poradnictwa będą utworzone w:

Terminarz dyżurów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie:

* poniedziałek 23.02.2015r. w godz.12.00-14.00 pok. 224 i 20,
tel.:24-2350229 lub 24-2350283

* wtorek 24.02.2015r. w godz. 12.00-14.00 pokój 224 i 20,
tel.:24-2350229 lub 24-2350283

* środa 25.02.2015r. w godz. 14.00-16.00 pokój 224 i 20,
tel.:24-2350229 lub 24-2350283

* czwartek 26.02.2015r. w godz. 12.00-14.00 pokój 224 i 20,
tel.:24-2350229 lub 24-2350283

* piątek 27.02.2015r. w godz. 15.00-17.00 pokój 224, tel.:24-2350229

Terminarz dyżurów w Posterunku Policji w Sannikach:

* wtorek 24.02.2014r. w godz. 12.00 - 14.00, tel.: 24-2350324, kom.
506 903 554

* czwartek 27.02.2014r. w godz. 12.00-14.00, tel.: 24-2350324, kom.
506 903 554

Terminarz dyżurów w Posterunku Policji w Pacynie:

* poniedziałek 23.02.2015r. w godz. 16.00-18.00, tel.: 24-2350320,
kom. 506 903 578

* czwartek 26.02.2015r. w godz. 14.00-16.00, tel.: 24-2350320, kom.
506 903 578

Terminarz dyżurów w Zespole Prewencji w Szczawinie Kościelnym:

* wtorek 24.02.2015r. w godz. 16.00-18.00, tel. kom. 506 903 573

* czwartek 26.02.2015r. w godz. 10.00-12.00, tel. kom. 506 903 573

Terminarz dyżurów w Miejskim Punkcie Konsultacyjno - Informacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii - ul. Rynek 26 Gostynin
/posesja przy Ratuszu/:

* wtorek 25.02.2014r. w godz. 16.30 - 19.00, tel.: 24-2360735,

* środa 26.02.2014r. w godz. 16.30 - 19.00, tel.: 24-2360735,

* czwartek24.02.2014r. w godz. 16.30 - 19.00, tel.: 24-2360735,

Terminarz dyżurów w Sądzie Rejonowym w Gostyninie przy ul. 3go Maja 43:

* Poniedziałek - Piątek 23.02. - 27.02.2015r. w godz. 12.00-15.00,

* Sobota 28.02.2015r. w godz. 10.00-13.00,

Terminarz dyżurów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie - ul.
Ozdowskiego 1:

* Poniedziałek-Piątek 23.02. - 27.02.2015r. w godz. 7.30 - 15.30 tel.
24- 2352292

Specjaliści:

* Poniedziałek 23.02.2015r. w godz. 15..30- 17.30, terapeuta, tel.
24-2352292,
* Wtorek 24.02.2015r. w godz. 15..30- 17.30, prawnik, tel.
24-2352292,

* Czwartek 26.02.2015r. w godz. 16.00 - 18.00, psycholog, tel. 24 -
2352292,

Terminarz dyżurów w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie przy ul. Wojska
Polskiego 56:

* Poniedziałek-Piątek 23.02. - 27.02. 2015r. w godz. 10.00 - 14.00,

Terminarz dyżurów w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy ul. 3go Maja
43:

* Poniedziałek - Piątek 23.02-27.02.2015r. w godz. 10.00-18.00,
tel.: 24-236-08-44,

* Sobota 28.02.2015r. w godz. 10.13.00, tel.: 24-236-08-44,

przyg. st.sierż. Dorota Słomkowska

INFORMACJE POWIATOWE

VIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 511) zwołuję ...

Dotacje dla pracowni komputerowych

 

Modernizacja i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania – to tylko ...

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
Nowe numery telefonów w DPS
  Celem usprawnienia kontaktu informujemy o uruchomieniu dodatkowych numerów telefonicznych do DPS Rogożewek - 571 327 117 DPS ...
Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
15 kwietnia 2019 r. Starostwie Powiatowym w Gostyninie odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego ...
Rywalizacja wrotkarzy w Gostyninie
W niedzielę 14.04.2019 r. pod  Zamkiem Gostynińskim, odbył się II Gostyniński Wyścig o Puchar Siemowita zorganizowany przez MOSIR ...
Mistrzostwa Polski w Lutowaniu
  Mistrzostwa Polski w Lutowaniu W dniach 10 - 11 kwietnia br. we Włocławku w siedzibie firmy Renex odbyła się 4 ...

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Narada poświęcona dokształcaniu teoretycznemu
W dniu 04 kwietnia 2019r. w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyła się narada poświęcona ...
Powiatowy Festiwal Tańca 2019
  Zapraszamy do zgłoszenia się na V Powiatowy Festiwal Tańca Sanniki 2019 . Jak zwykle ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345