POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2016

Zmień wielkość czcionki:

PALKAT FOTO WWW

 

Regulamin VII Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.:

PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”

 1. Organizator Konkursu

Starosta Gostyniński

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

 1. Zgłoszenia do Konkursu każdy uczeń dokonuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, poprzez przesłanie fotografii przedstawiającej zjawiska przyrodnicze, wykonanej na terenie powiatu gostynińskiego (krajobraz, obiekt przyrody nieożywionej lub ożywionej, zjawisko atmosferyczne) wraz z opisem i załączonym odpowiednim oświadczeniem. Prace złożone w szkołach zbiorczo należy przekaza

 2. , za pośrednictwem szkolnego opiekuna Konkursu, w terminie do dnia 14 października 2016r. włącznie do Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 1. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu fotografii.

 1. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane zarówno w pionie jak i w poziomie, na papierze w formacie 20 cm x 30 cm. Każda z fotografii musi być także dostarczona na elektronicznym nośniku danych.

 1. Do fotografii należy załączyć opis zawierający:

  • tytuł Konkursu,

  • nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń,

  • imię i nazwisko opiekuna Konkursu w szkole,

  • imię i nazwisko autora,

  • adres ucznia oraz numer telefonu kontaktowego,

  • data i miejsce wykonania zdjęcia,

  • nazwa fotografowanego obiektu (o ile jest możliwa do ustalenia).

 1. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Nadesłane fotografie nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

 1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubę prac podczas przesyłki.

 1. Dla laureatów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły gimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły ponadgimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia).

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 października 2016r. Nagrodzeni uczniowie będą poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie w terminie do 18 listopada 2016r. O terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną poinformowani odrębnie.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczniowie biorący udział w Konkursie.

 1. Treść niniejszego regulaminu oraz druki oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie www.gostynin.powiat.pl bądź w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B, pokój nr 111 lub 112.

Informacje dodatkowe: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska nr tel. 24 235 33 26.

 

Do pobrania:

 

 

 

administrator