INFORMACJE POWIATOWE

Program profilaktyki

nfz

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie zachęca do korzystania ze świadczeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych dostępnych dla mieszkańców powiatu gostynińskiego. Przesiewowe badania profilaktyczne są bezpłatne, bezpieczne i nie wymagają skierowania.
Świadczenia wykonywane są w ramach niżej wymienionych programów zdrowotnych:
1. Program profilaktyki raka szyjki macicy. 
2. Program profilaktyki raka piersi. 
3. Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
4. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).
5. Program profilaktyki gruźlicy.

Szczegółowe informacje na temat dostępności do świadczeń w ww. programach, warunków kwalifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdrowotne/

 

Informacja z XXIII sesji rady Powiatu

DSC 0424

W dniu 27 października 2016r odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk. Przewodnicząca Rady Powiatu

Rada Powiatu przyjęła

1. Informacje Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.
2. Informacje Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie
o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.
3. Informacje Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie
o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.
4. Informacje Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

Rada Powiatu podjęła uchwały

5. Nr XXIII/99/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”
6. Nr XXIII/100/2016 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
7. Nr XXIII/101/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerami działek 4064/2 oraz 4064/4 o łącznej powierzchni 0,0941 ha stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.
8. Nr XXIII/102/2016 w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. Lepszy start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I szkolenie dla organizacji pozarządowych już za nami!

DSC 0420

W dniu 26 października w Starostwie Powiatowym w Gostyninie odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych organizowane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej z Oddziałem w Płocku w związku z realizacją projektu „Aktywne NGO”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej”.
W szkoleniu wzięło łącznie udział 15 przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych działających na terenie Powiatu Gostynińskiego. Uczestnicy szkolenia mieli szansę pogłębić wiedzę z zakresu ostatnich zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych jakie miały miejsce w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poruszone zostały również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz działalnością finansową organizacji. Szkolenie poprowadził ekspert z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko.
Dzięki nawiązaniu współpracy Powiatu Gostynińskiego z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Płocku zorganizowany będzie cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych. Następne szkolenie już 9 listopada 2016r. Czekamy na zgłoszenia!

Porządek posiedzenia XXIII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XXIII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.

5. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

6. Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

8. Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerami działek 4064/2 oraz 4064/4 o łącznej powierzchni 0,0941 ha stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. Lepszy start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

15. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu V kadencji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego

i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 1. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 2. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

6.      Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie
o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

7.     Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie
o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

8.      Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

9.      Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

10.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerami działek 4064/2 oraz 4064/4 o łącznej powierzchni 0,0941 ha stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.


12.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. Lepszy start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu V kadencji.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DSC 0407

W dniu 17 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się powiatowa uroczystość związana z obchodami DEN. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół prowadzonych przez powiat gostyniński. Z ramienia organu prowadzącego życzenia do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz podziękowania za trud i wysiłek wkładany w pracę złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz – Szewczyk, Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, Wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Szymon Szczypawka. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych tj. Barbara Gierula Przewodnicząca MKPOiW NSZZ „Solidarność” oraz Andrzej Osiak Prezes ZNP, którzy podkreślali trudny charakter pracy nauczycieli oraz dynamikę zmian naszego systemu oświaty. Spotkanie było okazją do wręczenia pięciu  Nagród Starosty Gostynińskiego, ponadto dyrektorzy wręczyli przyznane przez siebie nagrody, które otrzymało aż 22 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych. Uroczystość była również okazją do wręczenia aktów mianowania, które uzyskało troje nauczycieli.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.

 

INFORMACJE POWIATOWE

XLII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego
  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868. ze ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

GCE w międzynarodowej kampanii
Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego zrealizowanego w trakcie kampanii WE LOVE THE ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Projekt programu ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345