Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Umowa na naprawe dróg powiatowych w mieście i gminie Sanniki podpisana.

4

 

W dniu 27 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek, a firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. - na realizację zadania pn.: „Usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga nr 1459 W Wólka – Studzieniec, droga nr 1458 W Sanniki – Iłów, droga nr 1441 W Sanniki - Staropól”.

Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 % wartość zadania. Wartość zadania wynosi 406 953,50zł

Jest to I etap prac w ramach usuwania zniszczeń dróg powiatowych wyrządzonych przez gwałtowne burze, jakie przeszły w nocy z 14 na 15 lipca br. na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

W ramach w/w zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia w terminie do 30 listopada 2021r.

 

 

Piknik harcerski w Trębkach

32

 

24 października 2021 roku odbył się piknik harcerski w Trębkach. Organizatorem imprezy był Hufiec ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego. Wydarzenie zostało objęte w całości Patronatem Honorowym Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego.

Była to m.in. okazja do uczczenia rocznicy urodzin twórcy polskiego skautingu Andrzeja Małkowskiego.

Piknik harcerski rozpoczął się mszą w intencji Andrzeja Małkowskiego, która odbyła się w Parafii w Trębkach. Całej pięknej i wzruszającej oprawy mszy świętej podjął się hufcowy zespół. Kolejnym punktem imprezy było przejście wszystkich uczestników przed pomnik współzałożyciela harcerstwa w obecności Starosty Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarosty Pani Marii Wróblewskiej, Zastępczyni Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego hm. Emilii Kulczyk-Prus, a następnie wysłuchanie przemówień Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP Cezarego Supła. Po uroczystym złożeniu kwiatów przez delegacje, nastąpiła część rozrywkowa niedzielnych uroczystości, czyli Piknik harcerski pod hasłem „Andrzej Małkowski - Bohater z Trębek”. Wszystkich gości powitała Komendant naszego Hufca pwd. Sylwia Justyńska.

Po uroczystym rozpaleniu symbolicznego ogniska, rozpoczęła się świetna zabawa prowadzona przez animatorów. O ciepły i bardzo smaczny poczęstunek zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Miód Malina".

Z zapowiedzi organizatorów pikniku wynika, że uroczystość ta będzie od tego dnia stałym punktem programu Hufca, a my trzymamy kciuki aby tak było.

 

Środki ochrony osobistej dla POZ-ów

1

 

           W dniach 22 i 25 października br. pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie środki ochrony indywidualnej z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych zostały przekazane do wszystkich podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działających na terenie Powiatu Gostynińskiego. W przekazaniu uczestniczyli : Starosta Gostyniński – Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta – Maria Wróblewska oraz Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – Jacek Nowicki.

W sumie do ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej trafiło 7000 szt. półmasek FFP2, 58 400 szt. rękawiczek jednorazowych,4800 litrów płynów do dezynfekcji rąk, 4100 szt. fartuchów włókninowych i 580 szt. gogli ochronnych.

Przeznaczone środki ochrony indywidualnej zapewnią bezpieczeństwo oraz ochronę indywidualną pracownikom służby zdrowia, którzy na co dzień wykonują ciężką pracę w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

   
   

Umowa na modernizację infrastruktury sportowej przy GCE podpisana!

14

 

W dniu 25 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek, a Firmą GLOBAL SYSTEMS reprezentowaną przez Pana Kamila Balcerzaka - na realizację zadania pn.: „Remont i modernizacja boiska sportowego w ramach zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie odwodnienia istniejącego boiska, wykonania bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie terenu”.

Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 %. Całkowita wartość zadania wynosi 233 000 zł.

W ramach w/w zadania będą realizowane:

- odwodnienie istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy GCE;

- wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej o długości 100 m z minimum 3 torami wraz z odwodnieniem;

- wykonanie skoczni do skoku w dal;

- utwardzenie części terenu kostką brukową na podsypce, chodniki: wokół boiska oraz w kierunku szkoły, schody na skarpie pomiędzy budynkiem szkoły, a boiskiem;

Przeprowadzone działania zwiększą komfort korzystania z terenów sportowych oraz uatrakcyjnią bazę sportową szkoły, która będzie mogła być wykorzystywana również do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, jak również do organizowania różnego rodzaju imprez plenerowych.

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Nieodpłatna Pomoc Prawna

PRAWNA POMOC

 
       Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.
      
      Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 9.00 w formie pisemnej, w języku polskim, na obowiązującym formularzu ze wszystkimi załącznikami określonymi w ogłoszeniu, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- nazwę i adres Oferenta, numer telefonu oraz nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu,
- nazwę zadania: "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku".
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

Uchwała Nr 489/2021 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Karta oceny formalnej

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Zbiorcze zestawienie punktacji oceny merytorycznej

Klauzula informacyjna

Formularz oferty

 

 

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...