Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Auto dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

f1a

Nowy samochód terenowy dla pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie.

            Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski w dniu 30 listopada odebrał nowy samochód terenowy marki Ford Ranger z napędem 4x4 o wartości 199 989 zł. Auto zostało zakupione przez Powiat Gostyniński dzięki finansowemu wsparciu zadania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewodę Mazowieckiego.

            Mimo masywnie prezentującego się nadwozia ma bardzo dobre właściwości terenowe dzięki czemu można przemieszczać się nim nawet w trudnym terenie. Samochód będzie wykorzystywany przez pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie. Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 r.

PRAWNA POMOC

 

 

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w 2022 r.

 

Lp. Tytuł zadania Nazwa oferenta Wysokość przyznanej dotacji
1. Powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów,
wpisane do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem 0000717180
64.020,00 zł

 

 Pełana treść ogłoszenia

Uchwała Nr 512 - w sprawie ogłoszenia konkursu

megaf

Uchwała Nr 512/2021

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

Z dnia 25 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.01.2022 r. 31.12.2024 r.

 

 Uchwała Nr 512/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała Nr 512/2021 (uzupełniona)

Załącznik do uchwały

 

Uchwała Nr 513 - w sprawie ogłoszenia naboru

megaf

Uchwała Nr 513/2021

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

Z dnia 25 listopada 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych  przez organizacje  pozarządowe lub  podmioty  wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.

 

 Uchwała Nr 513/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr 513/2021 (uzupełniona)

XXXII Sesja Rady P.owiatu Gostynińskiego

Beznazwy 2

 

W dniu 25 listopada 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego na XXXII Sesji przyjęła:

 • Informację Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych
  w 2021 r.

oraz podjęła uchwały:

 1. Nr XXXII/197/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2022 rok;
 2. Nr XXXII/198/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/155/06 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia   19 czerwca 2006 r., w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz przekształcenia Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie i uchwalenia jego statutu;
 3. Nr XXXII/199/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2022 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
 4. Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
 5. Nr XXXII/201/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu;
 6. Nr XXXII/202/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX/193/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;
 7. Nr XXXII/203/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Powiatu Gostynińskiego;
 8. Nr XXXII/204/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gostynińskiego.

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...