Wyszukaj

Ogłoszenie naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Zmień wielkość czcionki:

megaf

 

Uchwała Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej w okresie od 01.01.2023 r.  do 31.12.2025 r.

 

 

download pdf 3660827 640Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej w okresie od 01.01.2023 r.  do 31.12.2025 r.

 

2.        Środki finansowe pozostałe w rozliczeniu na dzień 31 grudnia podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gostyninie wyodrębniony dla środków PFRON nr …………………………. w terminie do 10 stycznia kolejnego roku.

3.        Plan finansowy warsztatu terapii zajęciowej na rok następny zleceniobiorca prowadzący warsztat składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego.

4.        Strony umowy w terminie 14 dni od przyjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych określają w formie aneksu do umowy wysokość środków na działalność warsztatu              w danym roku, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków PFRON.

5.        Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem               lub postanowieniami umowy, w terminie 15 dni roboczych od dnia ustalenia przez strony uprawnione, kwot niewłaściwie wykorzystanych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gostyninie                         nr …………………………………..

§ 5. Dokumentacja finansowo księgowa i ewidencja księgowa

     1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej              i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia                              29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217 ze zm.), w sposób umożliwiającym identyfikację poszczególnych pozycji księgowych.

     2.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez   5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym jednostka realizowała zadania.

      

§ 6. Dokumentacja merytoryczna działalności warsztatu.

1.    Warsztat terapii zajęciowej obowiązany jest do prowadzenia i przechowywania przez 5 lat dokumentacji dotyczącej podstaw zakwalifikowania osoby niepełnosprawnej do udziału w zajęciach w WTZ.

2.    Przy przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją  niniejszej umowy, WTZ zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków Administratora danych osobowych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 7. Obowiązki sprawozdawcze warsztatu terapii zajęciowej.

1. Zleceniobiorca prowadzący warsztat terapii zajęciowej składa powiatowi roczne sprawozdanie                                  z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

- rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków finansowych,                                         z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług,

- informacji o liczbie uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

- informacji o ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu terapii zajęciowej w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego,

- informacji o formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej,

- liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów,

- informacji o podjętych decyzjach przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

3. Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.

§ 8. Kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej.

1. Normatywne uregulowania tematyki kontroli warsztatów terapii zajęciowej określone są zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021r., poz. 573 ze zm.).

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadza co najmniej raz do roku kontrolę warsztatów terapii zajęciowej.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje zleceniobiorcy prowadzącemu warsztat terapii zajęciowej w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, pisemną informację o wynikach kontroli.                  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą do informacji dołącza wnioski                   i zalecenia pokontrolne.

4. Zleceniobiorca prowadzący warsztat w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach kontroli powiadamia na piśmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania.

§ 9. Rozwiązanie umowy.

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe obciążają zleceniobiorcę, zaś ewentualny zwrot środków finansowych na rzecz zleceniodawcy, strony określają w protokole.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu do PFRON – za pośrednictwem powiatu:

a) kwoty stanowiącej równowartość wyposażenia warsztatu w środki trwałe, zakupionego ze środków PFRON, pomniejszanej o kwotę amortyzacji – w przypadku likwidacji warsztatu lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy,

b) całości środków otrzymanych na adaptację dotychczas zajmowanych przez warsztat pomieszczeń wraz                  z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania płatności tych środków, w przypadku:

-   nieuzasadnionej ważnymi przyczynami zmiany lokalizacji warsztatu dokonanej bez uzgodnienia                                 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w okresie 3 lat od podpisania umowy lub

-   rozwiązania tej umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy.

4. Zleceniobiorca może w terminie 3 dni od zaistniałych okoliczności uzasadniających odstąpienie z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, dokonanego na piśmie ze skutkiem                       na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3-miesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6. Umowa może być rozwiązana przez zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystania przez zleceniodawcę przekazanych środków niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nie terminowego oraz nie należytego wykonania przez zleceniobiorcę umowy w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

c) przekazanie przez zleceniobiorcę części lub całości środków osobie trzeciej bez zgody zleceniodawcy,

d) nie przedłożenia przez zleceniobiorcę wymaganych sprawozdań i informacji z wykonania zadania                           w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie,

e) odmowy poddania się przez zleceniobiorcę kontroli albo nie doprowadzenia przez zleceniobiorcę w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

f) szczególnie ważne powody nie przewidziane powyżej.

7. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6 określi kwotę środków podlegającą przez zleceniobiorcę zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi od dnia przekazania środków, a także termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego na który należy dokonać wpłaty.

§ 10. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z PFRON.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych                   ze środków PFRON.

2. Z ważnych przyczyn strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy,        pod warunkiem, że zleceniobiorca zobowiąże się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów związanych z prowadzeniem warsztatu terapii zajęciowej.

   § 11. Postanowienia końcowe.

1.W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                           (Dz. U. 2022r., poz. 1634 ze zm.).

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy strony będą starały   się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę zleceniodawcy sądu powszechnego.

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla zleceniodawcy              i jeden dla zleceniobiorcy.

Uchwała  Nr ……./ 2022

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia …......................

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej                      w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. oraz ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej.

Izabela Ślusarska