Wyszukaj

STAROSTA GOSTYNIŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwaw Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09- 500 Gostynin

Zmień wielkość czcionki:

architect 5342907 1920


 Pliki do pobrania:

PDF Logo STAROSTA GOSTYNIŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwaw Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09- 500 Gostynin - plik do pobrania  w formacie PDF
PDF Logo Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania w formacie PDF


Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie kierunek budownictwo lub wyższe kierunek: budownictwo, architektura, drogownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika,    
 6. staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 lata,  
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie: prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu powiatowego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 3. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawdzanie kompletności wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiór­kę),
 2. sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaga­nych opi­nii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 3. sprawdzanie wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wyma­gane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowa­nia projek­tu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem
  o wpisie na li­stę człon­ków wła­ściwej izby sa­morządu zawodowego,
 4. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowe­go pla­nu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudo­wy i zagos­podarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak­że wymaganiam­i ochrony środo­wiska, w szczególności określonymi w decyzji
  o śro­dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię­wzięcia, o której mowa w ustawie
  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro­nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w oce­nach oddziały­wania na środowi­sko,
 5. sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepi­sami, w tym techniczno-budowlanymi,
 6. wydawanie postanowień zobowiązujących wnioskodawcę do usunięcia wystę­pujących niepra­widłowości,
 7. wydawanie innych postanowień wynikających z przepisów odrębnych,
 8. przygotowywanie projektów decyzji:
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
  • o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren są­siedniej nieruc­homości,
  • o przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu,
  • innych decyzji,
  • zmieniających, uchylających i stwierdzających wygaśnięcie w/w decy­zji,
 9. prowadzenie spraw w zakresie zgłoszeń budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Starostwa przy ul. Dmowskiego 13 na II piętrze. Brak windy. Budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym. Pełen wymiar czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany) ze wskazaniem danych kontaktowych,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia
 5. oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nieposzlakowanej opinii
 6. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w formie oświadczenia,
 7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez kandydata zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu.

Wymagane dokumenty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie" w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2021 r. do godz. 9.00.

Przy wysyłaniu dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gostyninie).

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru oraz o terminie przeprowadzenia testu kompetencji i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu naboru oraz niewskazane w protokole
z naboru zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

---------------------------------------------------

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  ul. Dmowskiego 13, 09 – 500 Gostynin, reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 24 2357977.
 2. Inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niniejszego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i lit c RODO, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych związanych z naborem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu naboru oraz niewskazane w protokole
  z naboru zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru. Oferty kandydatów wskazanych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego.

Podanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 kodeksu pracy jest obowiązkowe.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w niniejszym naborze.

Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne i wymaga zgody, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

Marcin Maciejewski