Zapytanie ofertowe – Przebudowa części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Zmień wielkość czcionki:

Clipboard01


Zapytanie ofertowe – Przebudowa części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

 

Zamawiający:
Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
ul. Polna 39
09-500 Gostynin

Zaproszenie do składania oferty
Gostynińskie Centrum Edukacyjne zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństawa pożarowego.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 • roboty wyburzeniowe
 • montaż klap oddymiających
 • montaż instalacji elektrycznej i urządzeń sterujących klapami
 • oznakowanie cigów ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem budowlanym
 • przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi konserwacji i eksploatacji zamontowanych urządzeń
 • montaż okna p.poż na styku strefy pożarowej REI 60
Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 
 • Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 • Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
 • Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Zamawiający udostępni Wykonawcy energię elektryczną.
 • Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiot robót z rozdziałem na materiały i robociznę.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
 
 • Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
 
 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 3. Okres związania ofertą wynosi 7 dni od daty złożenia oferty.
 4. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2020r do godz. 15:00
 6. Termin realizacji prac do 28 stycznia 2021 roku.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi remontowe instalacja oddymiająca” w siedzibie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie, ul. Polna 39 lub drogą email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 8. Podstawę wyceny stanowi dokumentacja architektoniczno budowlana ( przedmiar robót ) udostepniana w siedzibie zamawiającego. Dokumentacja dostępna jest również na stronie szkoły: www.gce.gostynin.edu.pl Osoba do kontaktów w sprawach technicznych Marek Koperski Tel. 609 791 191 lub drogą elektroniczną
 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 10. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców telefonicznie o wyniku postępowania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
-------------------------------------
Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Wojciech Kiełbasa

 

Marcin Maciejewski