ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Zapytanie ofertowe – Przebudowa części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego

Zmień wielkość czcionki:

gce


Zapytanie ofertowe – Przebudowa części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Zamawiający:
Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
ul. Polna 39
09-500 Gostynin

Zaproszenie do składania oferty
Gostynińskie Centrum Edukacyjne zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństawa pożarowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • montaż oświetlenia awaryjnego

Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

 • Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 • Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
 • Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Zamawiający udostępni Wykonawcy energię elektryczną.
 • Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiot robót z rozdziałem na materiały i robociznę.


Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

 • Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
  a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 3. Okres związania ofertą wynosi 7 dni od daty złożenia oferty.
 4. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2021 r do godz. 15:00
 6. Termin realizacji prac do 28 stycznia 2021 roku.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi remontowe instalacja oświetlenie awaryjne” w siedzibie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie, ul. Polna 39lub drogą email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 8. Podstawę wyceny stanowi dokumentacja architektoniczno budowlana ( przedmiar robót ) udostepniana w siedzibie zamawiającego i w formie elektronicznej. Dokumentacja dostępna jest również na stronie szkoły: www.gce.gostynin.edu.pl Osoba do kontaktów w sprawach technicznych Marek Koperski Tel. 609 791 191 lub drogą elektroniczną
 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 10. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców telefonicznie o wyniku postępowania.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

-------------------------------------

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Wojciech Kiełbasa

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...