XXIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego - proponowany porządek posiedzenia

Zmień wielkość czcionki:

 DSC1709


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej plac o powierzchni 540 m2 położonej w Gostyninie przy ul. Polnej 39.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XII/133/2020 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2021-2024.
  • przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii Komisji stałych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.
  • przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii Komisji stałych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 13. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostynińskiego na 2021 r.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na 2021 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 18. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 19. Zakończenie obrad.
Marcin Maciejewski