Pause
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

XXII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Zmień wielkość czcionki:

 DSC1709


W dniu 17 listopada 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:

 • Informację w zakresie realizacji inwestycji w 2020 r.
 • Informację Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

oraz podjęła uchwały:

 • w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gostynińskim i Powiatem Kutnowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego .
 • w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
 • zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 • zmieniają Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.

 DSC1713 DSC1714
 DSC1717 DSC1722
 DSC1727 DSC1730
 DSC1737 DSC1758

Marcin Maciejewski