ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Porządek Posiedzenia XXII Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 17 listopada   2020 r. (wtorek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 6. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 8. Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2021 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gostynińskim i Powiatem Kutnowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego .
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 16. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 17. Zakończenie obrad.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.

Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.

Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.

Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia obowiązujących w roku 2021 wysokości opłat za  usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy  Powiatem Gostynińskim i Powiatem Kutnowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego .

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową  Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu VI kadencji.

Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).

Zakończenie obrad.
MarcinM

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...