Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

PO WER 2014-2020 realizowany w okresie 2020-2022 - Aktualizacja - Aneks Nr1

Zmień wielkość czcionki:

unnamed


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2020r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada aktywizację zawodową 642 bezrobotnych (355K,287M) do 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym 20% ogółu uczestników projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotni i/lub osoby o niskich kwalifikacjach  zarejestrowane w PUP Gostynin, a 60% ogółu uczestników projektu to osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu - należące do kategorii NEET.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym wynikającymi z opracowanych lub zaktualizowanych Indywidualnych Planów Działania. 348 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż z możliwością zwrotu kosztów przejazdu (128 osób w 2020r. i po 110 osób w latach 2021r/2022r.), 71 bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (po 20 osób w latach 2020 i 2022 oraz 31osób w 2021r.), 30 bezrobotnym zostaną zorganizowane szkolenia będące odpowiedzią na zgłaszane indywidualne potrzeby (po 10 osób w każdym roku realizacji projektu) oraz 193 bezrobotnym zostanie przyznany bon na zasiedlenie (43 osoby w 2020r. i po 75 osób w kolejnych latach realizacji projektu).
         
Dodatkowo w 2020 roku w ramach projektu wsparciem objętych będzie 270 osóbpracujących (136K,134M) tj. pracownicy przedsiębiorstw art.15zzb, pracownicy organizacji pozarządowych art.15zze i przedsiębiorcy art.15zzc na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.)

O terminach prowadzonych naborów wniosków i uczestników do projektu będziemy informować odrębnie, każdorazowo na daną formę wsparcia z bieżącą datą ogłaszania naboru wraz z podaniem danych kontaktowych osób, które udzielą szczegółowych informacji.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim.
 
---------------------------
Wartość projektu EFS: 8 445 356,90PLN w tym dofinansowanie z UE 7 117 746,79PLN

z tego Wartość projektu PUP: 8 179 106,90PLN oraz środki na finansowanie podatku VAT: 266 250,00PLN
 
Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68

OSOBY BEZROBOTNE:

  • u doradcy klienta – II piętro (oferty stażu) – tel. 24/269-71-67/77
  • w pokoju nr 28 (szkolenia, bony na zasiedlenie) – tel. 24/269-71-78,
  • w pokoju 23 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel. 24/269-71-73

PRACODAWCY:

  • w pokoju nr 25 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24/269-71-76
WPiR/marcin