1
/4

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Aktualizacja - RPO WM 2014-2020 realizowany w okresie 2019-2020 Aneks Nr 2

Zmień wielkość czcionki:

rpowm


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2019r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Projekt po uwzględnieniu zmian z 2020 roku zakłada aktywizację zawodową 366 bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Gostynin, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety, mężczyźni w wieku 30-49 lat. W latach 2019-2020 planujemy objąć wsparciem:
- co najmniej 127 osób długotrwale bezrobotnych,
- co najmniej 8 osób z niepełnosprawnościami,
- co najmniej 83 osoby w wieku 50 lat i więcej.

Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym. 292 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż (137 osób w 2019r. i 155 osób w 2020r.), 66 osobom bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (36 osobom w 2019r. i 30 osobom w 2020r.), dla 8 osób bezrobotnych zostaną zorganizowane szkolenia (3 osoby w 2019r. w ramach trójstronnych umów szkoleniowych i 5 osób w 2020r.w ramach szkoleń indywidualnych).

Dodatkowo w 2020 roku w ramach projektu wsparciem objętych będzie 137 osób pracujących (48K,89M) tj. pracownicy przedsiębiorstw art.15zzb, pracownicy organizacji pozarządowych art.15zze i przedsiębiorcy art.15zzc na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.)
 
O terminach prowadzonych naborów wniosków i uczestników do projektu będziemy informować odrębnie, każdorazowo na daną formę wsparcia z bieżącą datą ogłaszania naboru wraz z podaniem danych kontaktowych osób, które udzielą szczegółowych informacji.  

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim.

---------------------------------
Wartość projektu PUP: 4 419 494,18PLN w tym dofinansowanie z UE: 3 535 595,34PLN
 
Okres wdrażania Projektu od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r.
                                          
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68

OSOBY BEZROBOTNE:

  • u doradcy klienta – II piętro (oferty stażu) – tel. 24 2697167; 24 2697177;
  • w pokoju nr 28 (szkolenia) – tel. 24 2697178,
  • w pokoju 23 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel. 24 2697173

PRACODAWCY:

  • w pokoju nr 25 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24 2697176

 

WPiR/marcin