Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Porządek posiedzenia XX sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 DSC8935


biuro rady

     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II
w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok 2019/2020 wraz z analizą finansową.
6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
7. Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie z działalności statutowej w roku szkolnym 2019/2020.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie dzierżawy niezabudowanych nieruchomości rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 65, 78/1, 103/4, 149/2, 190/4 i 190/5 obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna zapisanych w księdze wieczystej PL1G/00028836/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Powiatu Gostynińskiego odnośnie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
13. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
14. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
15. Zakończenie obrad.

 

 

 

WPiR/marcin