Zaproszenie na składanie ofert - Spawanie MAG 135/136

Zmień wielkość czcionki:

welding 71269 1280

 


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Spawanie metodą MAG 135/136 (spoiny pachwinowej"


Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.


W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 19.06.2020r. do godziny 14:00 na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin, wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie gostynin.praca.gov.pl lub www.bip.pup-gostynin.pl z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego w zakresie: Spawanie metodą MAG 135/136 (spoiny pachwinowej) - nie otwierać".
Oferty nie spełniające warunków zawartych w zaproszeniu, złożone po terminie, złożone na innym formularzu niż zamieszczony na stronie internetowej urzędu nie będą brane pod uwagę.


Oferta będzie wiązać wybranego wykonawcę w 2020 r. dla szkoleń indywidualnych realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nawiązuje do założeń Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.
Umowa między Starostą i wybraną Instytucją szkoleniową w zakresie przeszkolenia bezrobotnych zawierana będzie w ustalonym, dogodnym dla obu stron terminie.

Załączniki
PDF Logo Zaproszenie do składania ofert - POWER -MAG 135-13636 (pdf, 1160 KB)
icon doc Wzór umowy szkoleniowej POWER (doc, 113 KB)
icon doc Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych.doc (doc, 70 KB)
icon doc Porównanie złożonych ofert i streszczenie oceny.doc (doc, 49 KB)
icon doc Program szkolenia POWER 2020.docx (docx, 21 KB)
icon doc Wzór anonimowej ankiety dla uczestnika szkolenia POWER 2020.docx (docx, 40 KB)
icon doc Wzór certyfikatu PO WER 2020.docx (docx, 43 KB)
icon doc Wzór formularza ofertowego POWER 2020.docx (docx, 54 KB)
icon doc Wzór ilisty obecności POWER 2020.doc (doc, 88 KB)
icon doc Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu 2020.doc (doc, 43 KB)
WPiR