Nabór wniosków pracodawców na szkolenia w ramach środków z KFS 2020

Zmień wielkość czcionki:
KFS
 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w roku 2020.

Do dyspozycji PUP pozostaje kwota 92 684,49zł

Formularze wniosków  można pobierać w terminie
od 09.06.2020r. do 18.06.2020r.
- osobiście - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie,
- ze strony internetowej.
 
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu gostynińskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy, będzie mógł złożyć wniosek w dniach
12.06.2020r. – 18.06.2020r. w godz. 700 - 1430 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Wnioskowane środki KFS będą przeznaczone na finansowanie z uwzględnieniem poniższych priorytetów na rok 2020:
  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 
Zawody deficytowe w 2020 r. (źródło: barometrzawodow.pl)
 
-w powiecie gostynińskim- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, pielęgniarki i położne, pracownicy ochrony fizycznej, psycholodzy i psychoterapeuci, spawacze;
-w województwie mazowieckim – cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lekarze, magazynierzy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, spawacze, ślusarze.

W związku z priorytetem 5. (wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju), PUP w Gostyninie informuje, że dokumentem na podstawie, którego określił branże wymagające szczególnego wsparcia w postaci różnego typu szkoleń jest „Strategia powiatu gostynińskiego na lata 2016 – 2030", która stanowi załącznik do Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XIV/63/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. (dostępne na stronie: http://bip.gostynin.powiat.pl/?id=488).

Wybrane branże to:
1. branże wykorzystujące odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki, instalacji solarnych, elektrowni wiatrowych i wód geotermalnych,
2. branża usług rehabilitacyjnych.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:
  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • dotychczasowe korzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
 
Załączniki
ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODKÓW z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.pdf (pdf, 1113 KB)
Wniosek o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 2020.docx (docx, 51 KB)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie pracodawcy.doc (doc, 33 KB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc (doc, 43 KB)
Załącznik nr 3a - Formularz informacji Przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.doc (doc, 39 KB)
Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls (xls, 141 KB)
Załącznik nr 4 - Tabela nr 1 dotycząca uczestnika szkolenia ustawicznego.docx (docx, 21 KB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie pracodawcy - opieka nad dzieckiem.docx (docx, 19 KB)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie pracodawcy - 45+.docx (docx, 16 KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie pracodawcy - nowe technologie.docx (docx, 17 KB)
Załącznik nr 8 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - PRACODAWCA.docx (docx, 16 KB)
Załącznik nr 9 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - PRACOWNIK.docx (docx, 17 KB)
Załącznik nr 10 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pracownik.docx (docx, 14 KB)
Wzór karty oceny wniosku - załącznik nr 1 do Zasad.pdf (pdf, 467 KB)
WPiR