Wyszukaj

Odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 DSC9953

W dniu 30 kwietnia 2020 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu Gostynińskiego przyjęła:

- Informację Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach przeciwpożarowych powiatu i kierunki działania na rok 2020 r.

- Informację Komendanta Powiatowego Policji z działalności Komendy Powiatowej Policji
w Gostyninie oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r. i kierunki działania na rok 2020.

- Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kierunki działania na rok 2020.

- Informację Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kierunki działania na 2020 r.

- Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2019.

- Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Gostynińskiego z uwzględnieniem zagrożeń na terenie powiatu dot. skażenia gleby, wody, powietrza.

- Sprawozdanie z działalności Straży Rybackiej za 2019 r.

- Sprawozdanie Powiatowego lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa Weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:

- Nr XVIII/110/2020 w sprawie użyczenia, na rzecz Gminy Pacyna, części nieruchomości położonej we wsi Czarnów tj.: Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody podziemnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/1 obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna zapisanej w księdze wieczystej PL1G/00024148/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

- Nr XVIII/111/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń gospodarczych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku położonym w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47, stanowiących współwłasność Powiatu Gostynińskiego na czas nieoznaczony.

- Nr XVIII/112/2020 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia ratunkowego.

- Nr XVIII/113/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2019.

- Nr XVII/114/2020 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

- Nr XVIII/115/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.

- Nr XVIII/116/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.

- Nr XVIII/117/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gostynińskiego.

WPiR