Tarcza Antykryzysowa - jednorazowa pożyczka dla Mikroprzedsiębiorców - nowe zasady

Zmień wielkość czcionki:

17

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie  informuje, iż od dnia 02 kwietnia 2020r. trwa nabór Wniosków o udzielenie mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
 
Mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292) , który w  co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
    oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 Zasady ustalania średniorocznego zatrudnienia oraz wielkości obrotu w euro określa art. 7 ust.2-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000,00 zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 
Oświadczenia we wnioskach są składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Wsparcie polegające na udzieleniu niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
 
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie:
 https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Prawidłowo wypełnione wnioski oraz umowy prosimy składać drogą elektroniczną, poprzez platformępraca.gov.pl, pozwoli to, na obsługę sprawy, bez konieczności wizyty w urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki lub składać w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do oznaczonego miejsca  na dokumenty znajdującej się wewnątrz siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68 oraz przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin.


Szczegółowych informacji na temat mikropożyczek udziela:
Pani Sylwia Syska tel. 798 182 912 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pani Wioleta Kołodziejczyk tel. 798 182 912 lub 24 269 71 73 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 
Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art. 15zzd.

źródło: gostynin.praca.gov.pl/

WPiR