KOMUNIKAT DOT. REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA

Zmień wielkość czcionki:

id ig12y gostynin uwaga pup w.750x393

 

Osoby, które nie mają możliwości dokonania rejestracji elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, mogą dokonać rejestracji w następujący sposób:
 1. Pobrać druki z poniższych załączników.
 2. Wypełnić komplet pobranych druków.
Do wypełnionego kompletu dokumentów należy dołączyć kserokopie dokumentów potrzebnych do rejestracji potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających: zatrudnienie (świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło), wykształcenie, uprawnienia, umiejętności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac.  Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej – zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przekraczającego 2 ha przeliczeniowe – decyzję lub zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.  Jeśli pobierałeś:
 1. zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjnego - zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 2. rentę - decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
 3. rentę rodzinną - aktualna decyzja o wysokości renty;
 4. świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
W przypadku zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia społecznego powyżej 18 roku życia – zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę lub ważną legitymację ucznia/studenta.
 
W sytuacji przesłania oryginałów dokumentów, po dokonaniu czynności rejestracji oryginały dokumentów wraz z decyzją administracyjną zostaną przesłane na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie przypominamy, że jeżeli osoba rejestruje się po raz kolejny, do kompletu pobranych druków należy dołączyć tylko dokumenty, uzyskane od momentu ostatniego wyrejestrowania.
 1. Wypełniony komplet druków wraz z załączonymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin lub dostarczyć do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie i włożyć do urny znajdującej się w holu budynku Urzędu (wejście boczne).
 
DATA WPŁYNIECIA DO URZĘDU POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO KOMPLETU DOKUMENTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI BĘDZIE UZNANA ZA DATĘ REJESTRACJI.
W celu potwierdzenia rejestracji pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
UWAGA !
Przesłanie dokumentów do rejestracji nie jest jednoznaczne z nabyciem statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy. W przypadku nie wypełnienia niezbędnych oświadczeń, braku podpisu w wyznaczonych miejscach, bądź braku niezbędnych dokumentów rejestracja nie zostanie dokonana. Rejestracji można dokonać na podstawie kompletnego wniosku zawierającego wszystkie dane i komplet załączników.
 
Druki do pobrania dla osoby bezrobotnej:
 1. KARTA REJESTRACYJNA BEZROBOTNEGO
 2. INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY REA-1.1
 3. OŚWIADCZENIE REA-1.3
 4. OŚWIADCZENIE REA-1.8
 5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO REA-1.5
 6. WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY REA-2.1
 7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH REA-1.7
Załączniki
1. Informacja dla osób rejestrujących się w PUP REA-1.1.pdf (pdf, 675 KB)
2.Oświad. dot. posiadanych adresów i danych zawartych w DO. REA-1.3.pdf (pdf, 63 KB)
3.Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. REA-1.5.pdf (pdf, 518 KB)
5.Ośw. dot. terminu wizyty u dor. zawod. poś. pracy. REA-1.8.pdf (pdf, 726 KB)
(1)6.Wniosek w sprawie przekazywania świadczeń na rachunek bankowy. REA-2.1.pdf (pdf, 417 KB)
4.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. REA-1.7.pdf (pdf, 357 KB)
KARTA REJESTRACYJNA BEZROBOTNEGO.pdf (pdf, 487 KB)
źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
WPiR