MON.png

W dniu 23 listopada 2023 r. została zawarta umowa między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Gostynińskim dotycząca udzielenia dotacji celowej na zakup jednolitego ubioru dla 27 uczniów  oddziału przygotowania wojskowego  rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz na zakup specjalistycznego wyposażenia dla całego oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął funkcjonowanie  w roku szkolnym 2023/2024 w Technikum w Gostynińskim  Centrum Edukacyjnym. 

Wysokość otrzymanej dotacji99 320,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

Wkład własny Powiatu Gostynińskiego: 24 830,00 zł, co stanowi 20%  wartości zadania.

Wartość całego zadania: 124 150,00 zł

Celem programu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych, przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

 

Magdalena Krupińska
Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

2023 12 06 15 08